Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі  (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського  та їх французьких перекладів Еміля Крюби)

Кирилова Віра Андріянівна

асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2014.– Vol. 8 : 495-502Pdf

Статтю присвячено дослідженню художніх інтенцій Михайла Коцюбинського та їх відтворенню у французькому перекладі Еміля Крюби. Із застосуванням комунікативно-прагматичного підходу до художнього перекладу аналізуються найпоширеніші прийоми відтворення авторських інтенцій у перекладі новел “Що записано в книгу життя”, “Поєдинок”, “Intermezzo” .

Ключові слова: художній переклад, авторська інтенція, комунікативно-прагматичний підхід, модальність, новела.

 

Кирилова В. А., асп.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Реализация авторских интенций в художественном переводе (на материале новелл Михаила

Коцюбинского и их французских переводов Эмиля Крюбы)

Статья посвящена исследованию художественных интенций Михаила Коцюбинского и их воспроизведению во французcком переводе Эмиля Крюбы. С использованием коммуникативнопрагматического похода к художественному переводу анализируются наиболее распространенные приемы воспроизведения авторских интенций в переводе новелл “Что записано в книгу жизни”, “Поединок”,”Intermezzo”.

Ключевые слова: художественный перевод, авторская интенция, коммуникативно-прагматический поход, модальность, новелла.

 

Kirilova V. A., Postgraduate Student

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Realization of Author’s Intentions in Literary Translation (Based on the Novels of Myhailo Kotsyubyns’kyi and Their French Translations by Emil Kryuba)

The article investigates Michael Kotsyubinsky’s artistic intentions and their reproduction in French translation by Emile Kryuba. Emphasis is made on communicative and pragmatic approach to the artistic translation. The most common reproduction techniques applied in translation are analyzed on the material of novels”What is written in the book of life”, “Duel”,” Intermezzo”.

Key words: artistic translation, authorial intention, communicative and pragmatic approach, modality, novel.

Література:

 1. Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник /Флорій Сергійович Бацевич. – К. : ВЦ “Академія”, 2009. – 376 с.
 2. Виноградов, В. С. Лексическиее вопросы перевода художественной прозы / Венедикт Степанович Виноградов. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1978. – 174 с.
 3. Гак, В. Г. Французско-русский словарь активного типа / В. Г. Гак, Ж. Триомф. – 6-е изд., стереотип. – М. : Русский язык–Медиа, 2005.– 1055 с.
 4. Грайс П. Логика и речевоеобщение / П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып.16. – С. 217–237.
 5. Загнітко, А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк : ТОВ “ВКФ “БАО”, 2011. – 992 с.
 6. Коцюбинський, М. Вибрані твори. Повісті та оповідання / Михайло Коцюбинський. – К.: Дніпро, 1977. – 499 с.
 7. Коцюбинський, М. Твори : в 2 т. – Т. 1: Повісті та оповідання (1884–1906) / Михайло Коцюбинський. – К. : Наук. думка, 1988. – 584 с.
 8. Панченко, И. О трех уровнях переводческой эквивалентности в художественном тексте / И. Панченко, И. Олейник // Тези доповідей міжнародн. конф. “Переклад на межі XXI століття : історія, теорія, методологія”. – К., 1997. – С. 50–52.
 9. Почепцов, О. Г. Основы прагматического описания предложения / Олег Георгиевич Почепцов. – К. : Вища школа, 1986. – 116 с.
 10. Смущинська, І. В. Суб’єктивна модальність французької прози : монографія / Ірина Вікторівна Смущинська. – К. : Вид. центр “Київський університет”, 2001. – 253 с.
 11. Kotsioubynsky, M. Nouvelles / M. Kotsioubynsky [Traduit par E.Kriuba]. – K. : Dnipro, 1971.
 12. Tcherednitchenko, A. Les problèmes lexico-sémantiques et pragmatiques de la traduction du français / A. Tcherednitchenko. – Kiev : Vyčachkola, 1978. – 48 p.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14