Репрезентація концепту молитва в сучасній турецькій мові

Покровська Ірина Леонідівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013.– Vol. 7 : 290-294Pdf


Стаття присвячена полівимірному аналізу концепту МОЛИТВА в сучасній турецькій мові. Виконане на багатому мовному матеріалі дослідження демонструє динамічний процес розвитку мови, для якого характерним є явище десакралізації лексичних одиниць, що вербалізують концепт МОЛИТВА, на тлі їх активного функціонування у турецькому  “світському дискурсі”.

Ключові слова: концепт, словотворчий потенціал, лексема, вербалізація.


Статья посвящена многоаспектному анализу концепта МОЛИТВА в современном турецком языке. Выполненное на багатом языковом материале исследование демонстирует динамический процесс развития языка, для которого характерно явление десакрализации лексических единиц, репрезентирующих концепт МОЛИТВА, на фоне их активного функционирования в “светском дискурсе” турецкого языка.

Ключевые слова: концепт, словообразовательный потенциал, лексема, вербализация.


The article is devoted to the analysis of the multidimensional concept PRAYER in the modern Turkish language. Done on the rich language material the article demonstrates the dynamic process of language, for which the desacralization of lexical items for the concept PRAYER is characteristic because of their active function in the Turkish “secular discourse”.

Key words: concept, derivation potential token, verbalization.


Література: 

 1. Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики : монография / Екатерина Васильевна Бобырева. – Волгоград : Перемена, 2007. – 385 с.
 2. Евраева С. В. Религиозные концепты как отражение русской наивной и индивидуальной картин мира (на материале русских пословиц и поэзии А. Блока) : дисс. … к. филол. н. / Светлана Валерьевна Евраева. – Днепропетровск, 2009.
 3. Карасик В. И. Языковые ключи / Владимир Ильич Карасик. – М. : Гнозис, 2009. – 406 с.
 4. Краснобаєва-Чорна Ж. Концептуальний аналіз як метод концептивістики (на матеріалу концепту ЖИТТЯ в українській фраземіці) / Ж. Краснобаєва-Чорна // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 41–52.
 5. Мацьків П. В. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : монографія / Петро Васильович Мацьків. – Дрогобич ; К. : Коло, 2006. – 323 с.
 6. (РС) Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
 7. Скаб М. В. Закономірності концептуалізації та мовної категорізації сакральної сфери : монографія / Марія Василівна Скаб. – Чернівці, 2008. – 560 с.
 8. Tektaş A. Yücel’in duası tuttu / A. Tektaş // Darende Haber. – 17.01.2009.
 9. Doğan M. Büyük Türkçe Sözlük / Mehmet Doğan / M. Doğan. – İstanbul : Pınar Yayınları, 2005. – 1424 s.
 10. Kuran-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Tercümesi. – İstanbul : Medine-i Münevvere, 1982. – 603 s.
 11. Taha M. Resimli Namaz Hocası / M. Taha. – İstanbul : Karaca Yayınevi, 2009. – 64 s.
 12. (TBTS) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü. Sosyal Bilimler / [yayın sorumluları: Dr. M. Çetin Gülovalı,
 13. Odabaş]. – Ankara : TÜBA, 2011. – 1333 s.
 14. Şener A. Dini bilgiler. Her Müslümanın Bilmesi gereken… / A. Şener. – Sakarya : Nesil Matbaacılık, 2005. – 384 s.