Репрезентація концепту POPULUS у латинській мові (на матеріалі лексикографічних джерел)

←2019. – Vol. 15

Письменна Юлія Олександрівна
к.філол.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2019.15.209-221


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Стаття сфокусована на вивченні лексичної репрезентації концепту POPULUS у латинській мові на матеріалі лексикографічних джерел. На основі зіставлення відповідних лексикографічних статей у двомовних перекладних словниках, а також розгляду синонімічних рядів, виділено основні семеми, які формують стійкі семантичні зони концепту POPULUS. Семантична зона «народ як людська спільнота, пов’язана спільним походженням» у перекладних словниках отримує метатлумачення через поняття етнос, нація, народність; населення держави або його певна частина, область, регіон; рід, сім’я, ступінь спорідненості. На лексичному рівні це значення знаходить реалізацію через синонімічні ряди: gens, familia, genus, stirps, prosapia; genus, gens, natio, populus. Семантична зона «народ як cоціально-політична спільнота» корелює з поняттями держава (Римська держава), громадянство, демократія, громадянські права і репрезентована лексемами, які відображають факти соціально-політичного устрою Стародавнього Риму: Senatus populusque Romanus; patricii et plebs. Cемантична ділянка «народ як велика кількість людей, натовп», яка реалізується лексемами синонімічного ряду plebs, vulgus, multitudo, turba, tumultus, демонструє протиставлення «особистість – народна маса» і позначена виразною оцінністю.

Проаналізовано семантичні відмінності синонімічних лексем, які репрезентують концепт POPULUS, у контексті історико-культурних реалій давньоримського суспільства; визначено їх специфічні риси та аксіологічні характеристики.

Ключові слова: концепт, populus, концептосфера, синонімічний ряд, аксіологія.


 ЛІТЕРАТУРА

 1. Бирд, Мери. SPQR. История Древнего Рима (Москва, 2016), 696.
 2. Воркачев, С. Г. «Лингвоидеологема «народ» в зеркале русской поэзии Научный диалог, Серия: Филология 5 (17) (2013): 50–71.
 3. Голобородько, К. Ю. «Концептосфера мовотворчості Олександра Олеся ис. д-ра філол. наук, Харків, 2011), 521.
 4. Жданова, Л. А. «Народ и нация: соотношение понятий и концептовВопросы русского языкознания. Функциональные и семантические характеристики текста, высказывания, слова, Т. 8 (2000): 162–171.
 5. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс (Москва, Гнозис, 2004), 390.
 6. Кононенко, М. «Вербалізація концепту НАРОД у текстах підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.» Філологічні науки 17 (2014): 111–121.
 7. Машкин, Н. А. История Древнего Рима (Москва, Высшая школа, 2006), 753.
 8. Муратова, Е. Н. «Выражение концепта «народ» в английской лингвокультуре Молодой ученый 10, Т. 2 (2011): 35–37.
 9. Невинская, МД. «Концептуальная оппозиция “народ – власть” в политическом дискурсе исс. канд. филол. наук, Волгоград, 2006), 177.
 10. Попова, З. Д., Стернин, И. А. Очерки по когнитивной лингвистике (Воронеж, Истоки, 2001), 191.
 11. Словарь античности (Москва, Прогресс, 1989), 704.
 12. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры (Москва, Академический проект, 2004), 838.
 13. Стоянова, І. Д. «Семантичний простір концепту НАРОД у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) Studia germanica et romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 1 (16), Т. 6. (2009): 109–119.
 14. Kočovska-Stevović, S. «On the Roman Concept of Natio.» Colloquia Humanistica 5, Nation. “Natsiya.” Ethnie (2016): 3-18.
 15. NewboldR. F. «The Vulgus in Tacitus» Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge 119. Bd., H. 1 (1976): 85–92.
 16. O’BryanE. E. From Ignobile Vulgus to Rerum Dominos: the Emergence of the Roman Crowd in Vergil‘s Aeneid(University of Pittsburgh, 2011).
 17. Courrier, C. «The Roman Plebs and Rumour: Social Interactions and Political Communication in the Early Principate.» Political Communication in the Roman World. Impact of Empire. Vol.27 (Brill, 2017): 139 –164.
 18. Walbank, F. W. «Nationality as a factor in Roman history.» Harvard Studies in Classical Philology 76 (1972): 145168.

  Джерела ілюстративного матеріалу


 19. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь (Москва, Русский язык, 1986), 598.
 20. Литвинов, В. Д. Латинсько-український словник (Київ, Українські пропілеї, 1998), 709.
 21. de Vaan, M. Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages (Leiden, Brill, 2008), 825.
 22. Dizionario Latino Olivetti, https://www.dizionario-latino.com/ dizionario-latino-italiano.php?lemma=POPULUS100
 23. Gardin Dumesnil, M. J. B. Latin synonyms with their different significations and examples taken from the best Latin authors (London, Richard Taylor and Co., 1809).
 24. Oxford Latin Dictionary (Oxford, Clarendon Press, 1968).
 25. Ramshorn, L. Dictionary of Latin synonymes (Boston, Charles C. Little and James Brown, 1841), 408.