Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала

Ніколаєнко Оксана Іванівна, викл.

КНУ ім. О. О. Богомольця

2012.– Vol. 6/1 308-314Pdf


Стаття присвячена опису ритміко-звукових особливостей епіграм Марціала. У статті описані особливості ритму, повторів, а також звукової інструментовки та рими творів Марціала.

Ключові слова: епіграма, алітерація, асонанс, звуковий повтор, рима, ритм, анафора, епіфора, анепіфора, епанафора.


Статья посвящена описанию ритмических и звуковых особенностей эпиграмм Марциала. В статье описаны особенности ритма, повторов, а также звуковой инструментовки и рифмы поэзий Марциала.

Ключевые слова: эпиграмма, аллитерация, ассонанс, звуковой повтор, рифма, ритм, анафора, эпифора, анэпифора, эпанафора.


The article is devoted to description of rhythmic and sound features of Martial epigrams. In the article features of rhythm, reiterations, sound instrumentation and rhyme of Martial works are described.

Key words: epigram, alliteration, assonance, reiteration, rhyme, rhythm, anaphora, epiphora, anepiphora, epanaphora.


Література:

 1. Безпечний І. П. Теорія літератури / І. П. Безпечний. – К. : Смолоскип, 2009. – 388 с.
 2. Гончаров Б. П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы / Б. П. Гончаров. – М. : Наука, 1973. – 276 с.
 3. Жирмунский В. М. Теория стиха / В. М. Жирмунский. – Л. : Советский писатель, 1975. – 664 с.
 4. Качуровський І. Фоніка / І. Качуровський. – Мюнхен : УВУ, 1984. – 208 с.
 5. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 2. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ “Академія”, 2007. – 624 с.
 6. Літературознавчий словник-довідник Nota bene / за ред. Гром’яка Р. Т., Коваліва Ю. М., Теремка В. І. – К. : ВЦ “Академія”, 1997. – 749 с.
 7. Майфет Г. Матеріали до характеристики творчості П. Тичини / Г. Майфет. – Харків, 1926. – 32 с.
 8. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х. : ВД “ШКОЛА”, 2006. – 832 с.
 9. Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства : підр. для студ. гуман. спец. вищ. навч. закл. – 2-е вид., випр. і доповн. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.
 10. Шенгели Г. А. Техника стиха / Г. А. Шенгели. – М. : Государственное изд. худ. лит., 1960. – 312 с.
 11. Martialis M. Epigrammata / M. Val. Martialis // Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay. – Editio altera. – Oxford. – (Classical texts).