СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕМІНУТИВІЗОВАНИХ ПРИКМЕТНИКІВ  І ПРИСЛІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВ

Руда Наталя Вікторівна, канд. філол. наук, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 173-177pdf


У статті досліджуються демінутивізовані прикметники і прислівники української та латинської мов і виявляються їхні загальні та ідіомовні семантико-функціональні характеристики.

Ключові слова: демінутив, оцінно-емоційне значення, експресія.


В статье исследуются деминутивизированные имена прилагательные и причастия украинского и латинского языков, а также выделяются их обще- и идиоязыковые семантико-функциональные характеристики.

Ключевые слова: деминутив, оценочно-эмоциональное значение, экспрессия.


In the article the diminutive adjectives and adverbs in Ukrainian and Latin are investigated, common and particular for each language semantic-functional varieties of diminutive meaning representation are highlighted.

Key words: diminutive, evaluative-emotional meaning, expression.


Література:

 1. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / Виктор Владимирович Виноградов. – М.: Высшая школа, 1972. – 614 с.
 2. Разинкина Н. М. Стилистика английской научной речи (элементы эмоционально-субъективной оценки) / Нина Марковна Разинкина; Кафедра иностр. яз. АН СССР. – М.: Наука, 1972. – 168 c.
 3. Сенив М. Г. Семантико-стилистические функции деминутивных образований в латинском языке раннего периода: автореф. дисс. на соиск. науч. степ. канд. филол. наук: спец. 10.673 / Михаил Григорьевич Сенив. – К., 1972.– 28 с.
 4. Словотвір сучасної української літературної мови / відпов. ред. М. А. Жовтобрюх – К.: Наукова думка., 1979. – 406 с.
 5. Українська мова. Енциклопедія / [ред. В. М. Русанівський та ін.; НАН України Ін-т мовозн. ім. О.О.Потебні, Ін-т української мови]. – вид. 2-е випр. і доп. – К.: Українська енциклопедія, 2004. –753 с.

Джерела художньої літератури:

 1. Андрухович Ю. Чувирла і чудовисько/ Юрій Андрухович // 100 тисяч слів про любов, включаючи вигуки: / авт. проекту С. Г. Васильєв, О. А. Коваль; упор. С. Г. Васильєв. – Харків: Фоліо, 2008. – С. 3–16.
 2. Гончар О. Собор / Олесь Терентійович Гончар // Твори у 12 тт. – Т. 5: Тронка; Собор / упоряд. та ком. С. А. Гальченка. – К.: Наукова думка, 2005. – 576 с.
 3. Довженко О. Зачарована Десна / Олександр Довженко // Кіноповісті. Оповідання / упоряд. і приміт.Ю. Е. Григорьєва. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 431–473.
 4. Тютюнник Г. Зав’язь / Григір Михайлович Тютюнник. // Вибрані твори: Оповідання, повісті / передм. Б. Олійника. – К.: Дніпро, 1981. – С. 11–14.
 5. Квітка-Основяненко Г. Конотопська відьма / Григорій Квітка-Основяненко // Повісті та оповідання. Драматичні твори / упоряд. і приміт. Н. О. Ішиної; ред. тому О. І. Гончар. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 133–198.
 6. Apulejus Metamorphoses / Apuleius (Saturninus) // Metamorphoses: In 2 vol. – Cambr., Mass.; Lnd.: Harvard UP, 1989. – Vol. 1 : Books 1–6. – 371 p.
 7. Apulejus Metamorphoses / Apuleius (Saturninus) // Metamorphoses: In 2 vol. – Cambr., Mass.; Lnd.: Harvard UP, 1989. – 2: Books 7–11. – 377p.
 8. Plautus T. M. Menaechmi // Plautus Titus Maccius. // Works: In 5 vol. – 2: Casina. The cascet comedy. Curculio. Epidicus. The two Menaechmuses. – Cambr., Mass.; Lnd. : Harvard UP, 1988 – P. 363–487.