Сакральні словесні формули: когнітивно-прагматичний аналіз (на матеріалі латинської та української мов)

Івасишина Тетяна Анатоліївна

канд. філол. наук, доц.

Національна академія Служби безпеки України

2016.– Vol. 9 : 119-122Pdf

Розглянуто сакральні словесні формули як мовленнєві одиниці комунікативного простору на матеріалі латинської та української мов. Увагу зосереджено на дослідженні особливостей реалізації когнітивно-прагматичного потенціалу сакральних вербальних конструкцій у різних лінгвокультурах, на виявленні спільних й відмінних ознак.

Ключові слова: словесна формула; сакральність; когнітивно-прагматичний потенціал; комунікативний простір.

Ивасишина Т.А., канд. филол. наук, доц.

Национальная академия Службы безопасности Украины

Сакральные словесные формулы: когнитивно-прагматический анализ (на материале латинского и украинского языков)

Рассмотрены сакральные словесные формулы как языковые единицы коммуникативного пространства в латинском и украинском языках. Исследованы особенности реализации когнитивно-прагматического потенциала сакральных вербальных конструкций в разных лингвокультурах, выявлены общие и отличительные признаки.

Ключевые слова: словесная формула; сакральность; когнитивно-прагматический потенциал; коммуникативное пространство.

Ivasyshyna T.A., Ph. D., Associate Professor

National Academy of the Security Service of Ukraine

Sacral Verbal Formulas: Cognitive and Pragmatic Analysis (on the basis of Latin and Ukrainian languages)

The article considers sacral verbal formulas as speech units of the communication space in Latin and Ukrainian languages. Peculiarities of cognitive and pragmatic potential of the sacral verbal structures’ implementation are being examined in different linguocultures. Common and divergent features have been pointed out.

Key words:  verbal formula; sacrament; cognitive and pragmatic potential; communication space.

Література:

 1. Nota bene: Латинська фразеологія: словник-довідник / авт.-укл. П.І. Осипов. – К. : Академвидав, 2009. – 344 с.
 2. Великий тлумачний словник української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
 3. Грінченко Б. Словаръ української мови: у 4 т. / Б. Грінченко. – К., 1908. – Репр. видання “Наук. думка”, 1996.
 4. Жерновей Є.Г. Сакрально-тематична класифікація релігійних термінологічних одиниць сучаcної французької мови / Є.Г. Жерновей // Studia linguistica : збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 5. – Частина 2. – С. 500-505.
 5. Житія святыхъ. – М. : Синодальная Типографія, 1904. – Томъ 2. – 502 с.
 6. Иванов П. Знахарство, шептанье и заговоры (В Старобельском и Купьянском уездах Харьковской губернии) / П. Иванов // Киевская старина. – 1895. – № 8.
 7. Климентова О.В. Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності / О.В. Климентова // Studia linguistica : зб. наук. праць. – 2012. – Випуск 6. – Частина 2. – С. 277-280.
 8. Климентова О.В. Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності / О.В. Климентова // Studia linguistica : зб. наук. праць. – 2011. – Випуск 5. – Частина 2. – С. 439-443.
 9. Копчак М.М. Привітання як соціокультурний ритуал та етикетна складова дискурсу / М.М. Копчак // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”, 17 квітня 2014 року; КПІ. – К. : Вид-во “Кафедра”, 2014. – С. 57-59.
 10. Материяли до украінсько-руської етнології. Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові. – Л., з 1899. – 22 тт.
 11. Лексіконъ славенорωсскїй и именъ тлъкованїє Памви Беринди : надр. з вид. 1627 р. фотомех. способом. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 271 с.
 12. Народныя южнорусскія пѣсни / Изданіє Амвросія Метлинскаго. – К., 1854. – 494 с.
 13. Чуракова Л.П. Латинський словник. Понад 25 тис. слів та словосполучень / Л.П. Чуракова. – К. : Чумацький шлях, 2009. – 617 с.

Стаття надійшла до редакції 03.12.2015.