САКРАЛЬНИЙ ЧИСЛОВИЙ КОД У МІЖМОВНОМУ І МІЖКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТАХ
(на матеріалі українських і китайських числівників)

Ірина Олександрівна Голубовська
д-р філол. наук, професор,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2022.21.20-30


PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено аналізові українських і китайських числівників у їх вторинному семіотичному культурно-символьному значенні. Поштовхом до написання цієї статті стала ювілейна дата – виповнилося 95 років відомій українській лінгвістці – Тетяні Борисівні Лукіновій, все життя якої є пов’язаним з академічною наукою. Широко відомо, що ії докторська монографія “Числівники в слов’янських мовах” (2000) заклала основи українських порівняльно-історичних славістичних студій в галузі числівника, проте у лінгвістичному світі мало відомо про лінгвокультурологічний доробок авторки. Пропонована стаття є спробою заповнення цієї прогалини. В її рамках у порівняльно-зіставному модусі розглядаються українські і китайські числівники переважно від 1 до 10 з опорою на лінгво-культурологічний аналіз українських числівників, вже зроблений Тетяною Борисівною. Метою статті є з’ясування культурних лакун і розбіжностей у сакральному числовому коді двох досить віддалених лінгвокультур (звісно на тлі іх архетипово зумовлених спільностей), втілення чого має не тільки теоретичне, а й практичне значення: у сучасному глобалізованому світі все ще існують культурні національно-етнічні розбіжності, які, інколи, можуть стати на заваді ефективній міжнаціональній комунікації.
З-поміж інших мовних кодів, числовий вважається найважливішим, оскільки ще з античних часів число вважалося певною містичною даністю, яка є носієм знання про глибинну сутність і природу речей, не підвладну людському розуму.
Перспективою цієї розвідки може стати, з одного боку, порівняння культурної значущості числового коду від 1 до 10 у китайській та інших слов’янських мовах (польській, чеській, словенській та ін.), а з другого боку – розширення матеріалу дослідження числівникової сфери.

Ключові слова: Тетяна Лукінова, числовий код, категоризація, оцінність, лінгвокультурологія, порівняння.


ЛІТЕРАТУРА

1. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: пер. с фр. (Москва: Прогресс, 1989), 616.
2. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах, т. 2, JV1. (Мысль, 1973), 384. 3. Клайн, М. Математика. Утрата определённости (Москва: Мир, 1984), 113.
4. Лукінова, Т. Б. Числівники у слов’янських мовах (порівняльно-історичний нарис) (Київ: Наукова думка, 2000).
5. Лукінова, Т. Б. Число і культура / Числівники у слов’янських мовах (порівняльно-історичний нарис) (Київ: Наукова думка, 2000): 7–75.
6. Far East Pinyin Chinese-English Dictionary (Taipei: The Far East Book Co., Ltd, 2000), 851.
7. Eberhard, W. Times Dictionary of Chinese Symbols (Singapore, 1997): 261-262. 8. Словник сучасного українського сленгу, https://slovnyk.me/dict/slang_modern