АНАЛІТИЧНІ ТА СИНТЕТИЧНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ  В ІТАЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ПРИЙМЕННИКИ І ВІДМІНЮВАННЯ

Дель Ґаудіо Сальваторе, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 90-99pdf


У статті на основі порівняльно-контрастивного аналізу розглядаються специфічні способи вираження граматичних відношень: прийменники в італійській мові (аналітичний спосіб) протиставлені українським відмінюванням (синтетичний спосіб) та прийменникам (аналітично-синтетичний спосіб).

Ключові слова: прийменники, відмінювання, аналітичний та синтетичний граматичні способи, порівняльно- контрастивний аналіз, італійська та українська мови.


В статье в рамках сравнительно-контрастивного анализа рассматриваются определенные способы выражения грамматических отношений: предлоги в итальянском языке (аналитический способ) сопоставлены с украинским склонением (синтетический способ) и украинскими предлогами (аналитикосинтетический способ).

Ключевые слова: предлоги, склонение, аналитические и синтетические грамматические способы, сопоставительный анализ; итальянский и украинский языки.


The article aims to compare on the grounds of contrastive analysis, the specific means of expressing grammatical relations in Italian and Ukrainian, such as prepositions (analytical means) and declension (synthetic means).

Key words: prepositions, declension, analytical and synthetic grammatical means, contrastive analysis, Italian and Ukrainian.


Література:

  1. Виноградов В.С., Милославский И.Г. Сопоставительная морфология русского и испанского языков. – М.: Русский язык, 1986. – 157 с
  2. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с.
  3. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства. – К.: Видавничий центр Академія, 2006. – 423 с.
  4. Історична типологія слов’янських мов. За ред. О. Б. Ткаченка. Частина 2. – К.: Довіра, 2008. – 264 с.
  5. Сучасна українська літературна мова. За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2005. – 430с.
  6. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис. А. К. Мойсієнко та ін. – К.: Знання, 2010. – 374 c.
  7. Dardano M. Trifone P. Grammatica Italiana con nozioni di linguistica. – Bologna: Il Mulino, 2005.