Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації  концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу

Пойнар Любов Михайлівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 125-131Pdf


Стаття являє собою дослідження у руслі когнітивної лінгвістики. У даній праці здійснено аналіз концепту ІСТИННИЙ ШЛЯХ як конституанту морально-етичної концептосфери мовної картини світу китайського етносу, а також проведено класифікацію концептуальних ознак концепту ІСТИННИЙ ШЛЯХ, репрезентованих у китайських фразеологізмах чен’юй.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, мовна картина світу, морально-етична концептосфера, фразеологія китайської мови, фразеологічні одиниці китайської мови чен’юй.


Статья представляет собой исследование в русле когнитивной лингвистики. В данной работе произведен анализ концепта ИСТИННЫЙ ПУТЬ как конституента морально-этической концептосферы китайского этноса, классифицированы объективируемые в китайских фразеологизмах ченъюй концептуальные признаки концепта ИСТИННЫЙ ПУТЬ.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая картина мира, морально-этическая концептосфера, фразеология китайского языка, фразеологизмы китайского языка ченъюй.


This article presents the investigation in the sphere of cognitive linguistics. In this research the analysis of the concept RIGHT WAY as a constituent of the Chinese mental and ethic concept sphere is provided, the conceptual dimensions of the concept RIGHT WAY are classified.

Key worlds: cognitive linguistics, language world model, mental and ethic concept sphere, Chinese phraseology, phraseological units of the Chinese language.


Література:

 1. Абрамова Н. А. Традиционная культура Китая и межкультурное взаимодействие: (Социальнофилософский аспект) / Н. А. Абрамова. – Чита : ЧитГТУ, 1998. – 303 с.
 2. Баранова З. И. Моделируемые фразеологизмы в китайском языке / З. И. Баранова // Исследования по китайскому языку. – М. : Наука, 1973. – 122 с.
 3. Вільчинська Т. П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII–XVIII ст. : [монографія] / Т. П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с.
 4. Ошанин И. М. Китайско-русский словарь : [словарь]. / И. М. Ошанин – М., 1955. – 898 с.
 5. Степанов Ю. С. Концепт / Ю. С. Степанов // Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М. : Школа “Языки русской культуры”, 1997. – 838 с.
 6. Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура [Сб. ст.] / общ. ред. Т. В. Цивьян. – М., 1983. – С. 350.
 7. http://baike.baidu.com/view/21607.htm.
 8. http://chengyu.911cha.com.
 9. http://www.chinalivedoor.com/dict/chengyu/%E9%81%93/3.
 10. http://www.zidian8.com/chengyu2/HTML/20110227105620_447592.shtml.
 11. http://www.chengyu123.com/chengyuzhishi.