Сфери застосування лінгвістичної експертизи

Черненко Ганна Анатоліївна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/1 220-223Pdf


У статті описані потенційні сфери застосування результатів лінгвістичної експертизи. Відповідно до них автор пропонує розрізняти декілька функціональних типів лінгвістичної експертизи та дає їм детальну характеристику.

Ключові слова: юридична лінгвістика, лінгвістична експертиза, реклама.


В статье описаны потенциальные сферы применения результатов лингвистической экспертизы. В соответствии с ними автор предлагает различать несколько функциональных типов лингвистической экспертизы и дает им детальную характеристику.

Ключевые слова: юридическая лингвистика, лингвистическая экспертиза, реклама.


Spheres where results of linguistic expertise may be used, are described in the article. According to them the author proposes to differentiate several functional types of the linguistic expertise and gives them a detailed description.

Key words: forensic linguistics, linguistic expertise, advertising.


Література:

 1. Баранов А. Н. Лингвистическая експертиза текста / Анатолий Николаевич Баранов. – М. : Флинта, 2007. – 592 с.
 2. Богословська М. О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні та кримінальні аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук / М. О. Богословська. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 19 с.
 3. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза : автореф. дисс. … д-ра филол. наук / Константин Иванович Бринев. – Кемерово ; Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2010. – 44 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К. ; Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.
 5. Вул С. М. Автороведческая и лингвистическая экспертизы письменной речи / С. М. Вул // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : науково-практичні матеріали. – Х. : Право, 2005. Вип. 5. – С. 161–166.
 6. Горошко Е. И. Судебная лингвистика: становление теоретической парадигмы / Е. И. Горошко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : науково-практичні матеріали. – Х. : Право, 2005. – Вип. 5. – С. 156–161.
 7. Дзядевич Т. М., Черненко Г. А. Право порівнювати / Т. М. Дзядевич, Г. А. Черненко // Дзеркало тижня. – 2010. – 14 серп. – С. 13.
 8. Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній / Ганна Залізняк, Лариса Масенко. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. – 96 с.
 9. Левонтина И. Б. Слово не воробей (о некоторых аспектах судебной лингвистической экспертизы) / И. Б. Левонтина // Общественные науки и современность. – 2008. – №6. – С. 151–159.
 10. Литвин Т. Можливості судово-лінгвістичної експертизи на поч. ХХІ ст. / Т. Литвин // Право України 2001. – №1. – С. 110–113.
 11. Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. moral. gov. ua/pages/2.
 12. Прадід Ю. Ф. Проблеми лінгвістичної експертизи усного і письмового мовлення в дослідженнях українських учених / Ю. Ф. Прадід // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : науково-практичні матеріали. – Х. : Право, 2005. – Вип. 5. – С. 166–171.
 13. Черненко Г. А. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання / Г. А. Черненко // Мовознавство. – 2011. – № 2. – C. 47–56.
 14. Широков В. А. Сидоренко О. О. Наукові засади лінгвістичної експертизи політичних та правових документів. Постановка проблеми / В. А. Широков, О. О. Сидоренко // Мовознавство. – 2005. № 2. – С. 18–31.
 15. Юрислингвистика-11: Право как дискурс, текст и слово : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Н. Д. Голева. – Кемерово ; Барнаул : Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://konference.siberia-expert.com.