ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ‘НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ’  У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

Шевчук Оксана Олександрівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2011.– Vol. 5 : 216-220pdf


У статті розглядається лексико-семантична група ‘населений пункт’ в сучасних українській, російській та білоруських мовах, виділяються аломорфні та ізоморфні риси ЛСГ, аналізуються семна структура та гіперонімо-гіпонімічні відносини конституентів.

Ключові слова: ЛСГ, населений пункт, архісема, сема, гіперонім, аломорфізм, ізоморфізм.


В статье рассматривается лексико-семантическая группа ‘населенный пункт’ в современных украинском, русском и белорусском языках, выделяются аломорфные и изоморфные черты ЛСГ, анализируются семная структура и гиперонимо-гипонимичeские отношения конституентов.

Ключевые слова: ЛСГ, населенный пункт, архисема, сема, гипероним, аломорфизм, изоморфизм.


The article observes the lexical-semantic group ‘inhabited location’ in modern Ukrainian, Russian and Byelorussian languages, allomorphic and isomorphic features of LSG are highlighted, the seme structure and hyperonimic-hyponimic relations of constituents are analyzed.

Key words: LSG, inhabited location, archiseme, seme, hyperonim, allomorphizm, isomorphizm.


Література:

 1. Агапій А. П. Семантичні характеристики ЛСГ дієслів мовлення у сучасній німецькій мові // Науковий вісник: – Чернівці: ЧДУ. – 1998. – Вип. 41. – С. 61–64.
 2. Атраховіч К.К. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы [Електронний ресурс] / К.К Атраховіч. – Режим доступу до словн. : http://www.baravik.org/topic/194
 3. Багмут І. В. Виділення лексико-семантичного поля звуконайменувань у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – Вип. 9. – С. 56–64.
 4. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
 5. Вейнрейх У. Опыт семантической теории // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. Лингвистическая семантика / Отв. ред. В. А.Звегинцев. – М.: Прогресс, 1981. – 568 c.
 6. Вердиева З. Н. Семантические поля в современном английском языке / З.Н. Вердиева– М.: “Высшая школа”, 1986. – 118 с.
 7. Воробьев В. В. Лингвокультурология / В. В. Воробьев. – М.: Изд-во Российского Университета дружбы народов, 2008. – 340 с.
 8. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / В.Г. Гак. – М., Междунар. отношения, 1977. – 247 с.
 9. Денисенко В. Н. Семантическое поле как функция // Филологические науки. – 2002. – №4. – С. 44–52.
 10. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка [Електронний ресурс] / Т.Ф. Ефремова. – Режим доступу до словн. : http://www.slovopedia.com/15/192-0.html.
 11. Іваненко Н. В. Системно-структурна організація лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика. – Херсон: ХДУ, 2007. – Вип. 5. – С. 60–64.
 12. Караулов Ю. Н. Структура лексико-семантического поля // Филологические науки. – 1972. – №1. – С. 57–68.
 13. Катц Дж. Семантическая теория // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. Лингвистическая семантика / Отв. ред. В.А.Звегинцев. – М.: Прогресс, 1981. – 568 c.
 14. Когут Л. Ф. Інвентаризація лексико–семантичної групи прикметників із значеннями “mutig”, “feige” в сучасній німецькій мові // Науковий вісник ЧНУ: Германська філологія. – № 41. – Чернівці: Рута, 1998. – С. 50–57.
 15. Козак Н.І. Інвентаризація ЛСГ слів, що належать до ‘рослинного світу’ в німецькій мові та частота їх вживання в двн., свн., нвн. текстах (діахронічне дослідження) // Мова і культура – Вип. 8. Київ, 2004. – С. 137–143.
 16. Левицький А. Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу: зб.наук.пр. – Вип 32. – Київ: ВПЦ “Київський університет”. – 2010. – С. 377–381.
 17. Материнська О. Меронімія як логіко-класифікаційний засіб організації лексичного фонду // Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 24–27.
 18. Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения / М.В. Никитин. – М.: Высшая школа, 1988. – 168 с.
 19. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80000 слов фразеологических выражений / Рос. АН, Ин-т рус. яз., Рос. фонд культуры / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. – 2-е испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995. – 928 с.
 20. Первый толковый БЭС. Большой энциклопедический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словн. : http://www.slovopedia.com/2/213/273969.html
 21. Покровский М. М. Семасиологические исследования в области древних языков // Избр. работы по языкознанию. – М., 1959. – С. 80–94.
 22. Попова З. Д., Стернин И. А. Лексическая система языка: Внутренняя организация, категориальный аппарат и приемы описания: Учебное пособие – 2-е изд.,исправ. и доп. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2010. – 176 с.
 23. Романова Н. В. Денотативне значення слів hіп / her в індоєвропейських мовах (діахронічне дослідження) // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. X-ХІ: За підсумками Всеукраїнської конференції “Культурологічні аспекти вивчення мов”. – Херсон: OLDI, 2000. – С. 136–141.
 24. Сорочан О. В. Семантичні перетворення відад’єктивних дієслів у тексті // Лінгвістичні дослідження: Зб.наук.пр. / За заг.ред.проф. Л. А.Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип.17. – С. 33–36.
 25. Тарасова В. В. Зіставні особливості семантики номінативних одиниць на позначення засобів пересування в сучасних англійській та німецькій мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / наук. ред. Корбозерова Н. М. – К.: Логос, 2006. – Вип. 9. – 2006. С. 292–297.
 26. Удинська А. Г. Метонімія і синекдоха на позначення людини (на матеріалі англійської та української мов) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: Зб. наук. пр. Донецьк: ДонНУ, 2004. – Вип. 10. – С. 42–56.
 27. Ушакова Д. Н. Толковый словарь русского языка [Електронний ресурс] / Д.Н. Ушакова. – Режим доступу до словн. : http://www.slovopedia.com/3/192-0.html
 28. Manakin V. Universals in Linguistic Semantics. Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 3–7.