СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ, «ПРИХОВАНІ» В ТЕКСТІ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

←2018. – Vol. 12

Купріянов Євген Валерійович

канд. філол. наук

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.12.50-63


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


Стаття присвячена теоретичним питанням методики дослідження системних відношень, поданих імпліцитно у тексті тлумачного словника іспанської мови “Diccionario de la lengua española”, 23ª edición. В основу методики дослідження та формальної репрезентації цих відношень покладено теорію лексикографічних систем і теорію семантичних станів акад. НАН України проф. В. А. Широкова. За результатами дослідження побудовано формальні моделі таких системних відношень, притаманних для тлумачного словника іспанської мови: гіперланцюги / гіперцикли, квазісемантика й синонімія. Подано характеристики та типи системних відношень. Гіперланцюги – ланки зі слів, пов’язаних одне з одним зв’язками «рід – вид», «частина – ціле», «процес – результат» тощо. Квазісемантика – властивість слова визначати своє значення через семантику іншого, від якого воно походить. Вона включає водночас значення основного слова та його афікса. У словнику виявлено 26 формул тлумачень квазісемантики. Синонімія – мовний феномен, сутність якого полягає в тому, що дві чи більше лексичні одиниці, перебуваючи в певному семантичному стані, здатні замінювати одна одну в певних контекстах. У словнику зафіксовано синоніми не лише за семантичними, а й також за прагматичними характеристиками (стиль, галузь, географічний ареал). Зокрема, виявлено синонімічні пари таких типів: галузеве слово / загальновживане слово; загальновживане слово / галузеве слово, галузеве слово / галузеве слово, розмовне слово / загальнолітературне слово, етнолект / загальновживане слово. Отримані формальні моделі опису зазначених системних відношень можуть бути використані під час розробки різного лінгвістичного програмного забезпечення: систем опрацювання текстової інформації, семантичних аналізаторів, віртуальних лексикографічних лабораторій тощо.

Ключові слова: тлумачний словник, іспанська мова, лексикографічні системи, системні відношення, комп’ютерна лексикографія.


Література:

 1. Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка (Москва: Наука, 1974), 368.
 2. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов (Москва: Едиториал УРСС, 2004), 571.
 3. Будагов, Р. А. Литературные языки и языковые стили (Москва: Высшая школа, 1967): 376.
 4. Булаховський, Л. А. Нариси з загального мовознавства (Київ: Рад. школа, 1959), 248.
 5. Евгеньева, А. П. «Основные вопросы лексической синонимии.» Очерки по синонимике современного русского литературного языка(1966): 4–29.
 6. Жовтобрюх, М. А., Кулик, Б.М. Курс сучасної української літературної мови (Київ: Вища шк., 1972): 31–34.
 7. Лайонз, Дж. Лингвистическая семантика. Введение (Москва: Языки славянской культуры, 2003), 400.
 8. Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії, В. А. Широков та ін. (Київ: Довіра, 2010), 295.
 9. Широков, В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем(Київ: Довіра, 1998), 331.
 10. Широков, В. А. Комп’ютерна лексикографія (Київ: Наукова думка, 2011), 351.
 11. Широков, В. А. «Системна семантика тлумачних словників.» Акцентологія. Етимологія. Семантика. До 75-річчя академіка НАН України В. Г.Скляренка (2012): 487–510.
 12. Широков, В. А. «Системні ефекти при лексикографічному описі мови.» System Analysis and Information Technologies: 16-thInternational Conference SAIT (Kyiv, Ukraine, May 26–30, 2014): 25.
 13. Широков, В.А. Язык. Информация. Система (Düsseldorf: Palmarium Academic Publishing, 2017), 280.
 14. García, Martín J. «Sobre la acción y el efecto del verbo.» Revista de Lexicografía XVII (2011): 97–114.
 15. Sager, Juan C. Practical Course in Terminology Processing (Ámsterdam – Filadelfia: John Benjamins, 1990), 264.
 16. Shirokov, V. A. «System Semantics of Explanatory Dictionaries.» Etudes Cognitives / Studia Kognitywne 12 (2012): 95–106.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Diccionario de la lengua española: 23ª ed. (Madrid: S.L.U. ESPASA LIBROS, 2014)