СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ: ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ П’ЄСИ ТЕННЕССІ ВІЛЬЯМСА «THE GLASS MENAGERIE»)

←2018. – Vol. 12

Пасенчук Наталія Вадимівна

аспірантка

Херсонський державний університет


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2018.12.85-97


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


Стаття присвячена питанню перекладу драми. У статті розглянуто художню своєрідність мови драматичного твору, окреслено проблематику перекладу національно-культурних маркерів як засобів вираження національного колориту. Досліджено основні способи перекладу та доцільність застосування різних перекладацьких трансформацій на матеріалі перекладів російською та українською мовами п’єси Теннессі Вільямса «The Glass Menagerie». Встановлено, що трансформації, до яких удаються перекладачі, ведуть до зміни сприйняття тексту оригіналу в перекладі. Вплив соціально-культурних чинників часом призводить до стилістично відмінних перекладів одного й того самого фрагменту тексту. Завданням перекладача стає надання реципієнтові необхідних пояснень, так як передача соціально-культурної та історико-культурної специфіки оригіналу драматичного тексту потребує особливого підходу з боку перекладача у досягненні прагматичної адекватності перекладу. Визначено, що буквальний переклад не відповідає адекватності відтворення оригіналу. Невиправдане збереження форми оригіналу з точки зору збереження сенсу повідомлення та припущення неточностей у перекладі призводить до смислової помилки. Необхідною умовою адекватного перекладу є відтворення стилістичних засобів, які є особливістю авторського стилю, елементом цілісної мовно-стилістичної картини оригіналу. Важливою складовою образності тексту є національно марковані засоби, які сприяють емоційно-експресивній забарвленості тексту та підкреслюють національний колорит. Відмінності в концептуальних картинах світу представників різних лінгвокультур та відмінні фонові знання обумовлюють необхідність ретельного визначення семантичного значення та стилістичної забарвленості одиниць оригіналу з метою пошуку адекватних трансформацій у перекладі. Оскільки драматичний твір є своєрідною моделлю соціально-історичного контексту суспільства, одним із головних завдань перекладача постає відтворення в повному обсязі всіх складових елементів моделі іншої культури та збереження національно-історичної своєрідності тексту оригіналу.

Ключові слова: адекватність перекладу, драма, національно-культурні маркери, перекладацькі трансформації, соціально-культурний контекст.


Література:

 1. Великий енциклопедичний словник «Академик», доступ https://dic.academic.ru/dic.nsf/ dic_culinary/248/
 2. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка(Москва: ИТИ Технологии, 2006), 944, доступ http://www.ozhegov.com/words/2847.shtml
 3. Публічний електронний словник української мови, доступ http://ukrlit.org/slovnyk
 4. Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова, доступ https://ushakovdictionary.ru/
 5. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник, уклад. Олейник І. С., Сидоренко М. М., доступ http://lang.slovopedia.org.ua/7/53394/97454.html
 6. Шамина, В. Б. Американская драма ХХ века: основные тенденции развития (Lambert Academic Publishing, 2011), 218.
 7. Bazerman, C. Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988), 356.
 8. Brandt, G. Cinematic Structure in the Work of Tennessee Williams in American Theatre, ed. J. R. Brown and B. Harris (London: Edward Arnold, 1967), 168.
 9. Cambridge Dictionary, доступ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
 10. Dictionary by Merriam-Webster: America’s most-trusted online dictionary, доступ https://www.merriam-webster.com/dictionary/turn%20back
 11. Dubrow, H. Genre (New York: Routledge, 2014).
 12. Fowler, A. Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982).
 13. Williams, T. Production Notes (New Directions Publishing, 1945), 105.
 14. Williams, T. The Glass Menagerie (New Directions Publishing, 1945), 105.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Вільямс, Т. «Скляний звіринець,» пер. з англ М. Стріха. Кур’єр Кривбасу 296/297/298 (2014): 105–163.
 2. Уильямс, Т. Стеклянный зверинец, пер. з англ Г .Злобин (Москва: Гудьял-Пресс,
  1999), 53.
 3. Уильямс, Т. Стеклянный зверинец, пер. з англ. А. Завалий (Москва, 2008), 55.