СОМАТИЗМИ ЯК ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ГНІВУ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

←2017. – Vol.10

Левко Олександр Вадимович

кандид. філол. наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті досліджено фразеологізми з соматичними компонентами у давньогрецькій та українській мовах на позначення негативних емоцій, зокрема гніву, роздратування, злості та ненависті. Зіставлено засоби мовної об’єктивації соматичного коду в давньогрецькій та українській мовах, проаналізовано вживання соматизмів у складі фразеологізмів та метафоричних сполук, охарактеризовано семантику дієслів у соматичних фразеологізмах у компаративному аспекті. Встановлено, що до частотних соматичних лексем, які вербалізують у складі фразеологічних одиниць гнів та споріднені з ним емоції і почуття, належать καρδία / κραδίη / κῆρ “серце”, φρήν “грудна перетинка”, “серце”, σπλάγχνον “нутрощі” і ἧπαρ “печінка” у давньогрецькій та “серце” і “печінка” в українській мовах. Виявлено, що вживання у складі досліджуваних одиниць лексеми φρήν, яка первісно означала “діафрагма”, “перегородка між легенями та черевною порожниною”, вказує на більш архаїчні уявлення давніх греків про місце зародження емоцій та почуттів. У ході дослідження було визначено, що і в українських, і в давньогрецьких соматичних фразеологізмах вживаються дієслова схожої семантики, зокрема дієслова зі значеннями “кипіти” / “нагріватися” / “клекотіти” (у поєднанні з давньогр. σπλάγχνον і укр. “серце”) та “чіпати” / “брати” / “вивертати” (у поєднанні з давньогр. ἧπαρ і укр. “печінка”).

Ключові слова: соматична лексика, фразеологічні одиниці, лінгвістика емоцій, гнів, серце, печінка.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Вайнтрауб, Р. М. Опыт сопоставления соматической фразеологии в славянских языках / Р. М. Вайнтрауб // Труды Самаркандского ун-та. Вопросы фразеологии. – 1975. – Вып.288. – № 9. – С. 162-170.
 2. Гамкрелидзе, Т. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историкотипологический анализ праязыка и протокультуры / Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов. – Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. 1984. — 1409 с.
 3. Казакова, Л. И. Эволюция понятий дух и душа в истории философии и психологии // Философский век. Альманах. Вып. 7. Между физикой и метафизикой: наука и философия / Отв. ред. Т.В.Артемьева, М.И.Микешин. – СПб., 1998. – С. 355-362.
 4. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / Виктория Владимировна Красных. – М.: Гнозис, 2002. –284 с.
 5. Петрова, Л. И. Человеческое тело и эмоции в контексте лингвокультурологии / Л. И. Петрова // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. – 2007. – Вып. 3. – С. 133-144.
 6. Пилипів, О. Г. Соматизми у фразеології латинської мови / О. Г. Пилипів // Іноземна філологія. – 2010. – Вип. 122. – С. 141-147.
 7. Селіванова, О. О. Концептуалізація соматичного коду культури в українських фразеологізмах // Нариси з української фразеології: [монографія] / О. О. Селіванова. – Київ – Черкаси: Брама, 2004. – С. 83-125.
 8. Толстова, О. Л. Концептуалізація негативних емоцій у соматичній фразеології іспанської мови / О.Л. Толстова // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2006. – Вип. 17. – С. 374-380.
 9. Трофімова, О. В. Фразеологічні одиниці на позначення негативної емоційної дії в англійській і українській мовах / О.В. Трофімова // Філологічні трактати. – 2010. – Т.2, №1. – С. 88-95.
 10. Фразеологічний словник української мови / Уклад. : В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наукова думка, 1993. – 984 с.
 11. Bremmer, J. The Early Greek Concept of the Soul / Jan Bremmer. – Princeton: Princeton University Press, 1983. – 154 p.
 12. Cairns, D. Anger and the Veil in Ancient Greek Culture / D. Cairns // Greece & Rome. – 2001. – Vol. 48 (1). – P. 18-32.
 13. Casswell, C. A Study of Thumos in Early Greek Epic / Caroline Casswell. – Leiden: Brill, 1990. – 85 p.
 14. Ireland, S. Φρένες as an Anatomical Organ in the Works of Homer / S. Ireland // Glotta. – 1975. – Vol. 53 (3/4). – P. 183-195.
 15. Harris, W. V. Restraining Rage: The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity / William V. Harris. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. – 468 p.
 16. Konstan, D. Translating Ancient Emotions / D. Konstan // Acta Classica. – 2003. – Vol. 46. – 5-19.
 17. Konstan, D. The Emotions of the Ancient Greeks: Studies in Aristotle and Classical Literature / David Konstan. – Toronto: University of Toronto Press, 2006. – 422 p.
 18. Koziak, B. Homeric Thumos: The Early History of Gender, Emotion, and Politics / B. Koziak // The Journal of Politics. – 1999. – Vol. 61 (4). – P. 1068-1091.
 19. Liddell, H. G. Greek-English Lexicon / Henry George Liddell, Robert Scott and Sir Henry Stuart Jones. – Oxford: Clarendon Press, 1996. – 2042 p.
 20. Powell, S. Reason and Emotion in Classical Philosophy // The Impassioned Life: Reason and Emotion in the Christian Tradition / S. Powell. – Augsburg: Fortress, 2016. – P. 7-48.
 21. Sullivan, S. D. How a Person Relates to θυμός in Homer / S. D. Sullivan // Indogermanische Forshungen. – 1985. –Vol. 85 (3). – P. 138-150.
 22. Sullivan, S. D. An Analysis of φρένες in the Greek Lyric Poets (Excluding Pindar and Bacchylides) / S. D. Sullivan // Glotta. – 1988. – Vol. 66 (1/2). – P. 26-62.
 23. Sullivan, S. D. A study of φρένες in Pindar and Bacchylides / S. D. Sullivan // Glotta. – 1989. – Vol. 67 (3/4). – P. 148-189.
 24. Thalmann, W. Aeschylus’s Physiology of the Emotions / Thalmann // The American Journal of Philology. – 1986. – Vol. 107 (4). – P. 489-511.
 25. Wierzbicka, A. Emotions across languages and cultures: diversity and universals / Anna Wierzbicka. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 349 p.