Специфіка перекладу тривіршів хайку з точки зору дихтомії «ієрогліфічне – буквенно-фонетичне письмо»: (порівняльно-типологічний аспект)

←2017. – Vol.11

Пирогов Володимир Леонідович

канд. філол. наук, доц.

Київський національний лінгвістичний університет


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено дослідженню можливостей трансляції національно специфічних реалій, що містяться в японських тривіршах хайку, в контекст неієрогліфічних мов. Аналізується зв’язок між мисленням і способом вербалізації поетичних образів хайку з погляду дихотомії «ієрогліфічне – буквено-фонетичне письмо». Проблема впливу ієрогліфічного письма на структурно-семантичні та естетичні особливості хайку є мало дослідженою. Ієрогліф передає цілий образ, ідею, концепт, і містить значно більше інформації, ніж знак будь-якого буквеного алфавіту. Мислення японців як представників далекосхідного мовно-культурного ареалу є екологічним, тобто таким, що в значній мірі спирається на ієрогліфічну систему письма, і практично позбавлене впливу формальної логіки, яка завжди стоїть на заваді встановленню гармонійних відносин між Людиною і Природою. Важливим чинником емоційно-естетичного впливу хайку на уяву читача є графо-стилістичні особливості ієрогліфів, що входять до складу поетичного твору. Таким чином, з одного боку, жанр хайку міг з’явитися тільки в мові з ієрогліфічною писемністю з огляду на особливі графо-семантичні, структурні та естетичні властивості ієрогліфічних знаків, а, з другого, виник саме в японській мові значною мірою тому, що в ній використовується змішана система письма, яка складається з ієрогліфів і двох складових абеток. Завдяки ієрогліфам думка перетворюється практично миттєво зі стану мисленнєвих корпускулярних згустків в семантично вмотивовані слова. Таким чином, ієрогліфи виконують функцію універсальних, самодостатніх, графо-семантичних кодів зі складною архітектонічною структурою, яка піддається інтерпретації і здатна перетворюватися в розгорнуті, граматично і синтаксично детерміновані повідомлення в момент вербалізації.

Ключові слова: хайку, тривірш, ієрогліфічне письмо, буквено-фонетичне письмо, хірагана, ромадзі, мислення, поетична картина світу, поетичний концепт, семантичний зміст, естетичний потенціал, трансляція


ЛІТЕРАТУРА

 1. Азадовский, К.М. Бальмонт и Япония / К.М. Азадовский, Е.М. Дьяконова. – М.: Наука, Вост. лит., 1991 . – 192 с. : ил.
 2. Бальмонт, К. Д. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. Край Озириса; Где мой дом?: Очерки (1920–1923); Горные вершины: сборник статей; Белые зарницы: Мысли и впечатления / К. Д. Бальмонт. – М.: Книж. Клуб Книговек, 2010. – 624 с.
 3. Городецкая, О. М. Поэтика иероглифа: (размышление переводчика) / О. М. Городецкая // Восток: Афро-азиатские общества: история и современность . –2002. – № 6. – С. 5–24 .
 4. Кан, Кай. Концептуальные смыслы грамматических категорий русского имени существительного на фоне китайского языка : автореф. дис. … канд. филол. наук. Специальность 10.02.01: рус. яз. / Кан Кай ; Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина. – М., 2009. – 24 с.
 5. Меркулов, И.П. Когнитивные особенности архаического мышления / И.П. Меркулов [Электронный ресурс] // Противоречие и дискурс. – М.: ИФ РАН, 2005. – С. 63–78. – Режим доступа: http://iph.ras.ru/elib/Prot_discurs_4.html
 6. Пирогов, В.Л. Шум ветра в прибрежных скалах / В.Л. Пирогов //Японская лирика VIII-XVIII вв. Харків: Світ-Прес, 1999. – С. 3–8.
 7. Пирогов, В.Л. Віддзеркалення філософсько-естетичного і мовного синкретизму «ваго-канго» в літературному творі середньовічної Японії «Цуредзурегуса»/В.Л. Пирогов // Східний світ. – 2009. – № 3. – С.157–162.
 8. Пирогов, В.Л. Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців / В.Л. Пирогов // Філолог. вісн. КНЛУ / Київ. нац. лінгв. у-т. – Київ, 2013. – Т. 17, № 1. – С. 136–145.
 9. Daisetz, T. Suzuki. Zen and Japanese Culture. Tokyo: TuttlePublishing, 1988. 478 p.
 10. Lydia, H. Liu. Literature, National Culture? And Translated Modernity. – China, 1900-1932. Stanford University Press, 1995. – 433 p.
 11. Wierzbicka, A. Lingua mentalis: the semantics of natural language / A. Wierzbicka. – Sydney: Academic Press, 1980. – 367 p.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Місяць над Фудзі / пер., вступ. слово та прим. Омеляна Масикевича. – Київ: Дніпро, 1971. – 114 с.