Структура латинськомовних документів  Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст.

Косіцька Ольга Михайлівна

канд. філол. наук, доц.

Національний транспортний університет, м. Київ

2014.– Vol. 8 : 239-243Pdf

Розглянуто структуру латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст., визначено основні елементи розширеного та скороченого формулярів та їх наявність у документації Греко-католицької церкви, вказано особливості структури досліджених документів порівняно з офіційними документами інших країн Європи вказаного періоду.

Ключові слова: пізньосередньовічна латина; латинськомовна документація Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст.; структура документів; розширений та скорочений формуляр.

Косицкая О. М., канд. филол. наук, доц.

Национальный транспортный университет, г. Киев

Структура латиноязычных документов Греко-католической церкви конца XVI–XVII вв.

Рассмотрена структура латиноязычных документов Греко-католической церкви конца XVI– XVII вв., определены основные элементы расширенного и сокращенного формуляра и их наличие в документации Греко-католической церкви, указаны особенности структуры исследованных документов в сравнении с официальными документами других стран Европы указанного периода.

Ключевые слова: позднесредневековая латынь, латиноязычная документация Греко-католической церкви конца XVI–XVII вв., структура документов, расширенный и сокращенный формуляр.

Kositska O. M., Ph. D., Associate Professor

National Transport University, Kyiv

The Structure of the Latin Documents of the Greek Catholic Church in the End of the 16th–17th Centuries

The structure of the Latin documents of the Greek Catholic Church in the end of XVI–XVII centuries has been analysed. The main elements of the extended and reduced versions, as well as their representation in the documentation of the Greek Catholic Church, have been defined. The main features of the structure of the documents examined in comparison with the official documents of other European countries have been specified.

Key words: late Medieval Latin, Latin documents of the Greek Catholic Church in the end of the 16th– 17th centuries, structure of the documents, extended and reduced version.

 

Література:

 1. Безбородько, Н. И. Язык латинских трактатов украинских философов XVII века / Нина Ивановна Безбородько. – Днепропетровск : б.и., 1972. – 137 с.
 2. Бойко, Н. В. Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI – початку XVIII століть (лексикограматичний аспект) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Наталія Василівна Бойко. – К., 2006. – 218 с.
 3. Кощій, О. М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / О. М. Кощій. – К., 2011. – 20 с.
 4. Миронова, В. М. Граматичні особливості латинської актової мови XV–XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / В. М. Миронова. – К., 1999. – 16 с.
 5. Щербина, Р. А. Латинськомовна історіографія в Україні середини XVII ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хронік про Визвольну війну українського народу 1648–1657 років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Р. А. Щербина. – К., 2006. – 19 с.
 6. Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590–1600) / [collegit P. Athanasius G. Welykyj, OSBM]. – Romae, 1970. – 556 p.
 7. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький]. – Vol. II (1624–1648). – Romae, 1965. – 358 p.
 8. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький]. – Vol. I (1075–1623). – Romae, 1964. – 350 p.
 9. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький]. – Vol. IX–X (1075–1632). – Romae, 1971. – 942 p.
 10. Monumenta Ucrainae Historica : в 14 т. / [зібр. митрополит Андрей Шептицький; видав митрополит Йосиф]. – Vol. XI (1633–1659). Supplementum. – Romae, 1974. – 648 p.
 11. Nowakowski, Т. Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku / Tomasz Nowakowski. – Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1999. – 256 s.
 12. Weyssenhoff-Brożkowa, K. Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce / Krystyna WeyssenhoffBrożkowa // Łacina w Polsce : Zeszyty naukowe. – Zeszyt 10–12. – Warszawa : OBTA, 1998. – 224 s.

Стаття надійшла до редакції 18.05.14