Структура мовної особистості перекладача художньої літератури  як інтердисциплінарна категорія

Іваницька Марія Лонгинівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 151-158Pdf


У статті розглядається структура мовної особистості перекладача як комплексний трикомпонентний і трирівневий феномен з точки зору перекладознавства, лінгвопсихології, соціології, теорії контекстів. Визначаються ознаки мовної особистості, релевантні для перекладознавства, як-от екстравертованість / інтровертованість, спосіб мислення, здатність до опанування мов, мовна компетентність, індивідуальна (мовна) картина світу, національно-соціальна приналежність, мовні й позамовні мотиви, цілі та настанови, соціальні та психологічні емоції.

Ключові слова: мовна особистість, художній переклад, картина світу, когнітивний компонент, ідіостиль, контекст.


В статье рассматривается структура языковой личности переводчика как комплексный трехкомпонентный и трехуровневый феномен с точки зрения переводоведения, лингвопсихологии, социологии, теории контекстов. Определяются черты языковой личности, релевантные для переводоведения, такие как экстравертность/интравертность, способ мышления, способность к овладению языками, языковая компетентность, индивидуальная (языковая) картина мира, национально-социальная принадлежность, языковые и внеязыковые мотивы, цели и установки, социальные и психологические эмоции.

Ключевые слова: языковая личность, художественный перевод, картина мира, когнитивный компонент, идиостиль, контекст.


The article studies the structure of translator’s personality as a complex phenomenon that consists of three levels and three components from the viewpoint of translation science, linguistic psychology, sociology, and theory of contexts. It also defines the traits of language personality relevant to translation science, such as extraversion/introversion, mode of thought, ability to master a language, language competence, individual’s (linguistic) world view, national and social identity, language and extralinguistic motives, aims and attitudes, social and psychological emotions.

Key words: translator’s personality, literary translations, world view, cognitive component, individual style, context.


Література:

 1. Боринштейн Є. Соціокультурні особливості мовної особистості / Євген Боринштейн // Соціальна психологія. – 2004. − № 5 (7). – С. 63–72.
 2. Боринштейн Е. Р. Кавалеров А. А. Личность: ее языковые и ценностные ориентации // Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. – Одесса : Астропринт, 2001. – 163 с.
 3. Гнатюк Л. П. Мовна особистість як об’єкт лінгвістичних досліджень: історія дослідження та проблема структури / Л. П. Гнатюк / Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. − Черкаси, 2002. – Вип. 44. – С. 38–43.
 4. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества [1830–1835] / В. Гумбольдт // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М. : Прогресс, 1984. – С. 37–298.
 5. Засєкіна Л. В. Мовна особистість у сучасному соціальному просторі / Лариса Засєкіна // Соціальна психологія. – 2007. – № 5 (25). – С. 82–90.
 6. Караулов Ю. Н. Русский язик и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 210 с.
 7. Коптілов В. Теорія і практика перекладу / Віктор Коптілов. – К. : Юніверс, 2003. – 279 с.
 8. Лавриненко О. Л. Конструювання концептуальної моделі мовної особистості / О. Л. Лавриненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/851/94.
 9. Мазур О. В. Дослідження творчої особистості перекладача у світлі теорії контекстів / О. В. Мазур // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2011. – № 6. – Ч. 2. – С. 65–71.
 10. Новикова М. А. Прекрасен наш союз. Литература – переводчик – жизнь / Марина Новикова. – Киев : Радян. письменник, 1986. – 225 с.
 11. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – М. : Лабиринт, 2007. – 241 с.
 12. Сепир Э. Коммуникация / Э. Сепир // Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М. : Прогресс ; Универс, 1993. – 656 с.