Суб’єктний фокус у «Записках» П. Могили

Олешко Юлія Леонідівна

асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2016.– Vol. 9 : 257-261Pdf

У статті проаналізовано суб’єктний фокус у «Записках» П. Могили. Суб’єктний фокус розглядається як фіксована позиція мовця, з якої відбувається текстотворення, і яка маркується дейктичними (просторовими і часовими), оцінними і метатекстовими елементами.

Ключові слова: суб’єктний фокус, просторовий/часовий дейксис, оцінка, метатекст, староукраїнська літературна мова XVII ст., «Записки» П. Могили.

Олешко Юлия Леонидовна, асп.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Субъектный фокус в «Записках» П. Могилы.

В статье проанализирован субъектный фокус в «Записках» П. Могилы. Субъектный фокус рассматривается как фиксированная позиция говорящего, под углом которой происходит текстотворение и которая маркируется дейктическими (пространственными и временными), оценочными и метатекстовыми элементами.

Ключевые слова: субъектный фокус; пространственный/временной дейксис; оценка; метатекст; староукраинский литературный язык XVII в.; «Записки» П. Могилы.

 

Yuliya Oleshko, Postgraduate student

Kyiv National Taras Shevchenko University

Subjective Focus in the “Notes” by P. Mohyla

The article analyzes subjective focus in the “Notes” by P. Mohyla. It considers subjective focus as a speaker’s fi xed position, which is the main point of text creation being marked by deictic (temporal and spatial), evaluative, and metatextual elements.

Key words: subjective focus; spatial / temporal deixis; deictics; evaluation; metatext; Old Ukrainian literary language of the 17th century; “Notes” by P. Mohyla.

Література:

  1. Денисенко, О. Сюжетна структурованість новел-легенд Петра Могили / Ольга Денисенко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 2010. Вип. 17. Літературна медієвістика. – С. 103-107.
  2. Єщенко, Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: модул. курс / Т. А. Єщенко; Донец. ін-т соц. освіти. – Донецьк, 2009. – 336 с.
  3. Записки святителя Петра Могили / Упорядкування І.В. Жиленко. – К., 2011. – 528 с.
  4. Нічик, В. М. Петро Могила в духовній історії України / В. Нічик. – К. : Український центр духовної культури, 1997. – 328 с.
  5. Селиванова, Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. − К. : Фитосоциоцентр, 2002. − 336 с.
  6. Смущинська, І. В. Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : дис… д-ра філол. наук : 10.02.05 / Смущинська Ірина Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 478 с.
  7. Тома, Н. Абстрактна лексика у «Власноручних записках» Петра Могили / Наталія Тома // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. – Черкаси, 2010. Вип. 11. – С. 122-125.

Список умовних скорочень назв джерел

М. Зап. – Могила П. Записки. Архив Юго-Западной России. – Ч. 1. – Т. VII. – К., 1887. С. 49-189.

Стаття надійшла до редакції 12.11.2015.