ТЕРМІНИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА У ЛАТИНСЬКОМОВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ XVI-XVII СТОЛІТЬ

Наталія Вікторівна Давиденко
викладач
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”


DOI: https://doi.org/10.17721/StudLing2021.19.50-62


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються особливості формування та функціонування латинськомовної комерційної (торговельної) термінології у документації українського походження XVI-XVII століть. На матеріалі юридичних документів, написаних латинською (чи переважно латинською) мовою та створених на територіях, що входять до складу сучасної України, було виділено і проаналізовано терміни комерційного права. Визначено семантичні групи досліджуваної термінології, найбільшими з яких є терміни на означення процесу продажу-купівлі та його виконавців (comercia, resignatio, negotiatio, mercatio, venditio, revenditio, emptor, propinatio, ordinatio, hospis, hospitium та ін.), терміни на позначення місць проведення та організації продажу (forum, nundinaе, diversorium, caupona, officina, maccella, pannicidium, pannicidius, fenestra тощо), специфічні терміни на позначення тари, одиниць вимірювання і т. п. (szkarlat, pannus, granat, faylundisz, petiа, ligamentum, vas, dolium, congius, cuppа, sztuka, sigillum, signum, signetum тощо). Окрім того, з’ясовано, що термінологічні функції термінів виконують також дієслова зі спеціальним значенням: прості (vendere, propinare) та у поєднанні із іменними частинами мови (merces mutare). Значна частина таких дієслів набули термінологічного значення унаслідок частоти та систематичності використання саме у документації представленого сегменту матеріалів торговельного права (commutare, disvendere, subministrare, subvehere).

Ключові слова: термін, комерційне право, історія торговельного маркування, латинська мова, юридична термінологія, латинськомовна документація.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Гошко, Т. Правовая локация городов Украины XIV-XVI веков: локационные привилегии, История и историческая память. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. (Саратов, 2011): 9-36.
 2. Гуляева, В. В. Развитие предпринимательства на территории древнерусского государства, IХ – начало ХIII вв.. (Дис. докт. истор. наук, Владимир, 2000), 492.
 3. Дашкевич, Я. Р. “Позадокументне застосування печаток і ціх на західноукраїнських землях (XV-X VIII ст.),” Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (Львів: Літературна агенція “Піраміда”, 2011), 792.
 4. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь (М.: Русский язык, 1976), 1096, http://linguaeterna.com/vocabula/alph.php
 5. Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій (Львів, 2013), 867.
 6. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник (К.: Вища школа, 2002), 430.
 7. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Сочинения в 9 томах. Т.1. (М., Мысль, 1987), 432.
 8. Кром, М. М. Антропологический подход к изучению русского средневековья (заметки о новом направлении в американской историографии), Отечественная история 6 (1999): 90-106.
 9. Лінде, С. Б. Słovnik staropolski. Słownik języka polskiego (Warszawa, 1807–14; 2-ге вид. Львів, 1854–60; 3-тє вид. (фотокопія з 2-го вид.) Warszawa, 1951).
 10. Перхавко, В. Б. Торговый мир средневековой Руси (М.: Academia, 2006), 607.
 11. Привілеї національних громад міста Львова (XIV -XVIII ст.) (Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка; Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України), 576.
 12. Соловьев, С. М. История России с древнейших времен: Сочинения в 18 томах. Кн.1. Т.1. (М., 1988): 239-245.
 13. Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина (Київ: Наукова думка, 1990), 404.
 14. Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби (Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2011), 688.
 15. Kiryk, F. “Z badań nad urbanizacją Lubelszczyzny w dobie Jagiellońskiej,” Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne. 43. (Krakόw, 1972.): 93-169.
 16. Kłoczowski, J. Zakony męskie w Polsce w XVI – XVIII w., Kościół w Polsce 2 (Kraków, 1969): 483-530.
 17. Paluchowski, P. Miejsca i terminy jarmarków na terenie Prus Królewskich i Książęcych w końcu XVI wieku na podstawie wykazów z gdańskich kalendarzy, Czasy Nowożytne: periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku 24 (Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2011): 37-59.