Типологічні і класифікаційні аспекти наукової концепції взаємодії мов  С. В. Семчинського

Запорожець Лариса Михайлівна, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/1 368-373Pdf


Статтю присвячено висвітленню аспектів наукової концепції взаємодії мов проф. С. В. Семчинського (1931 – 1999) щодо типологічних та класифікаційних параметрів контактування мов.

Ключові слова: Семчинський, взаємодія мов, типологія мовної взаємодії, класифікація видів мовних контактів.


Статья посвящена характеристике аспектов научной концепции взаимодействия языков проф. С. В. Семчинского (1931 – 1999) относительно типологических и классификационных параметров контактирования языков.

Ключевые слова: Семчинский, взаимодействие языков, типология языкового взаимодействия, классификация видов языковых контактов.


The article is devoted to the characteristic of aspects of the scientific conception of languages interaction after prof. S. V. Semchinsky (1931–1999) concerning typological and classification parameters of the contacting languages.

Key words: Semchinsky, interaction of languages, typology of language interaction, classification of language contacts.


Література:

  1. Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию / В. А. Звегинцев. – М. : Изд-во Московского университета, 1962. – 383 с.
  2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 711 с.
  3. Семчинський С. В. Загальне мовознавство / Станіслав Володимирович Семчинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : АТ “ОКО”, 1996. – 416 с.
  4. Greenberg J. Language in the Americas / J. Greenberg. – Stenford, 1987.