Топоніми Рим і Київ у прислів’ях та приказках  (на матеріалі німецької, латинської та української мов)

Дещинська Марія Анатоліївна

курсант

Національна академія Служби безпеки України

2014.– Vol. 8 : 184-187Pdf

Розглянуто реалізацію топонімів Рим і Київ у прислів’ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов). Виявлено варіативні значення, які здатні формувати аналізовані топоніми в контексті паремій, а також з’ясовано конотативну роль топонімів як ключових семантикоструктурних і смислових одиниць у структурі фразеологізмів.

Ключові слова: топоніми, паремії, прислів’я, приказки.

 

Дещинская М. А., курсант

Национальная академия Службы безопасности Украины

Топонимы Рим и Киев в пословицах и поговорках (на материале немецкого, латинского и украинского языков)

Рассмотрены особенности реализации топонимов Рим и Киев в пословицах и поговорках (на материале немецкого, латинского и украинского языков). Выявлены вариативные значения, которые характерны для анализированных топонимов в контексте паремий, а также определена коннотативная роль топонимов как ключевых семантико-структурных и смысловых единиц в структуре фразеологизмов.

Ключевые слова: топонимы, паремии, пословицы, поговорки.

Deshchynska M. A., Student

National Academy of Security Service of Ukraine

Toponyms Rome and Kyiv in Proverbs and Sayings (on the Basis of the German, Latin and Ukrainian Languages)

The article deals with the realization of such toponyms as Rome and Kyiv in proverbs and sayings (on the basis of the German, Latin and Ukrainian languages). Optional meanings which are characteristic for the analyzed toponymes in the context of proverbs and sayings are displayed, the connotative role of toponyms as key semantic, structural and meaningful units in the structure of idioms is being considered.

Key words: toponyms, paroemia, proverbs and sayings.

 

Література:

  1. Багмет, А. Збірка приказок та прислів’їв / А. Багмет, М. Дащенко, К. Андрущенко. Репринтне відтворення 1929 р. – К. : Техніка, 2002.
  2. Кудіна, О. Перлини народної творчості. Німецькі прислів’я та приказки / О. Кудіна, О. Пророченко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 320 c.
  3. Латинська фразеологія. Словник-довідник / авт.-укл. П. І. Осипов. – К. : Академвидав, 2009. – 344 c.
  4. Потебня, А. А. О некоторых символах славянской народной поэзии / Александр Афанасьевич Потебня. – М. : Правда, 1989. – С. 201–235.
  5. Прислів’я та приказки: Взаємини між людьми / упоряд. М. М. Пазяк. – K. : Наукова думка, 1991. – 440 c.
  6. Українські прислів’я та приказки / авт.-укл. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 c.
  7. Ужченко, В. Д. Історико-лінгвістичний аспект формування української фразеології : автореф. дис. … докт. філол. наук: 10.02.02 “російська мова” / Віктор Дмитрович Ужченко. – Дніпропетровськ, 1994. – 34 c.
  8. Хома, Н. Функції топонімів в українських переміях / Н. Хома // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 71–77.
  9. Цвиллинг, М. Я. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок / Михаил Яковлевич Цвиллинг. – М. : Русский язык, 1984. – 216 c.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14