Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття

Любімова Оксана Василівна

канд. філол. наук, асист.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2014.– Vol. 8 : 429-435Pdf

У статті розглянуто західноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. Зокрема досліджено трискладові розміри. У сегменті трискладових форм традиційно превалювали амфібрахічні, а саме – Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики. Домінував чотиристоповий амфібрахій. В означене десятиріччя поети опробували великий пласт дактилічних розмірів: Д2, Д3, Д4 та різностопові форми. Автори зверталися й до анапеста (Ан2, Ан3, Ан4 і врегульовані різностоповики) та логаедів.

Ключові слова: версифікація, силабо-тоніка, метрика, ритміка, віршовий розмір, понадсхемний наголос, зрушення наголосу, цезура, трискладовики, амфібрахій, дактиль, анапест.

 

Любимова О. В., канд. филол. наук, ассист.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Трехсложные размеры в творчестве западноукраинских поэтов 80-х годов ХІХ века

В статье рассмотрена западноукраинская поэзия в аспекте метрики и ритмики. В частности, исследованы трехсложные размеры. В сегменте трехсложных форм традиционно преобладали амфибрахические, а именно – Амф2, Амф3, Амф4 и разностопные амфибрахии. Преобладал четырехстопный амфибрахий. В данном десятилетии поэты апробировали значительный пласт дактилических размеров: Д2, Д3, Д4 и разностопные формы. Авторы также обращались к анапесту (Ан2, Ан3, Ан4 и урегулированные разностопные анапесты) и логаэдам.

Ключевые слова: стихосложение, силлабо-тоника, метрика, ритмика, стихотворный размер, внесхемное ударение, сдвиг ударения, атонация, цезура, амфибрахий, дактиль, анапест.

Lyubimova O. V., Ph. D., Assistant Professor

Yurij Fed’kovych Chernivtsi National University

Three-Syllable Meters in the Pieces of West Ukrainian Poets of the 80-s of the Nineteenth Century

The article explores West Ukrainian poetry in terms of meter and rhythm, with three-syllable meter in the focus of attention. The segment of three-syllable meter is dominated by amphibrachic forms – Amphibrach2, Amphibrach3, Amphibrach4 and three-syllable forms with different meters is dominated by Amphibrach4. The poets tested a vast array of dactyls meters over the mentioned decade, namely Dactyl2, Dactyl3, Dactyl4 and other metric sequences. The authors also resorted to anapest (Anapest2, Anapest3, Anapest4 and other fixed metric sequences) and logaed.

Key words: versification, syllabotonic, metrics, rhythmics, metre, stress shift, supraschemic accent, caesurae, three-syllable meters, amphibrach, dactyl, anapest.

 

Література:

 1. Бунчук, Б. Віршування Івана Франка : монографія / Борис Бунчук. – Чернівці : Рута, 2000. – 308 с.
 2. Воробкевич, С. Твори Ізидора Воробкевича : в 3 т. / С. Воробкевич. – Львів : Просвіта, 1909. – Т. І. – 417 с.
 3. Гаспаров, М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика / Михаил Леонович Гаспаров. – М. : Наука, 1984. – 314 с.
 4. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. : підруч. / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська [та ін.] ; за ред. проф. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 496 с.
 5. Качуровський, І. Метрика : підруч. / Ігор Качуровський ; [гол. ред. М. С. Тимошик, ред. Л. Л. Щербатенко]. – К. : Либідь, 1994. – 120 с.
 6. Костенко, Н. В. Українське віршування ХХ століття : навч. посіб. / Наталія Василівна Костенко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 287 с.
 7. Кравченко, У. Prima vera : зб. поезій / Уляна Кравченко. – Львів : Наклад. Євг. Олесницького, 1885. – 37 с.
 8. Кравченко, У. Вибрані твори / Уляна Кравченко. – К. : Держлітвидав УРСР, 1958. – 498 с.
 9. Любімова, О. Ямбічні розміри в західноукраїнській поезії 80-х років ХІХ століття / О. Любімова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2013. – Вип. 18. – С. 350–357.
 10. Любімова, О. Хореїчні розміри в західноукраїнській поезії 80-х років ХІХ століття / О. Любімова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. / [наук. ред. Попович М.М.]. – Вип. – 678. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці : Видавн. дім “Родовід”, 2013. – С. 71–74.
 11. Любімова, О. Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття / О. Любімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. М.П. Ткачука. – Вип. 38. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 131–155.
 12. Маковей, О. Поезії / Осип Маковей. – Львів : наклад. К. Паньковського, з друк. наук. т-ва ім. Шевченка, 1895 (обкл. 1894). – 136 с.
 13. Масляк, В. З чорного шляху : поезіі / Володимир Масляк (Залуквич). – Львів : Накладом редакції “Зорі”, 1897. – Т. 2. – 182 с.
 14. Ніньовський, В. Поетичні форми Івана Франка: монографія / Василь Ніньовський. – Львів : 2000. – 316 с.
 15. Попович, К. Твори / Климентина Попович; [упоряд. П. Г. Баб’як]. – Львів : Каменяр, 1990. – 61 с.
 16. Протасова, С. Віршування Сидора Воробкевича 60-х років ХІХ століття / С. Протасова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. пр. – Вип. 394–398 : Слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 139 – 144.
 17. Сидоренко, Г. К. Від класичних нормативів до верлібру / Галина Кіндратівна Сидоренко. – К. : Вища школа, 1980. – 182 с.
 18. Федькович, Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Юрій Федькович. – К. : Наук. думка, 1985. – 574 с.
 19. Франко, І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол. : Є. П. Кирилюк (голова), Б. А. Деркач, Ф. П. Погребенник та ін.]. – К. : Наук. думка, 1976 – 1986. – Т. 1 . – 1976. – 503 с.; Т. 2. – 1976. – 544 с.; Т. 26. – 1980. – 463 с.
 20. Франко, І. З вершин і низин : збірка поезій / Іван Франко. – Львів, 1887. – 252 с.

Стаття надійшла до редакції 10.04.14