Універсалізм і релятивізм у світлі ідей сучасної когнітивної лінгвістики

←2017. – Vol.11

Письменна Юлія Олександрівна

канд. філол. н., асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються сучасні погляди на універсалізм і релятивізм як модуси теоретичного осмислення мови і її місця у загальній структурі когнітивності. Опозиція універсальне та відносне у лінгвістиці пов’язана з формулюванням гіпотези мовної відносності Сепіра-Уорфа і становленням універсалізму як загального методологічного підходу до осмислення природи і сутності мови у зв’язку з людським мисленням. Проведено критичний огляд універсалістських лінгвістичних напрямів – генеративізму і сучасної біолінгвістики, розглянуто актуальні підходи у сфері лінгвістичної типології і лінгвістики універсалій крізь призму ідей когнітивістики. Вивчається неорелятивізм як сучасний етап розвитку теоретичних поглядів на мовну відносність. Проаналізовано сучасне тлумачення когніції як складного багатовекторного процесу, зануреного у матеріальний світ, соціальний контекст і культуру, який характеризується розподіленістю і розширеністю. Зроблено висновок, що окреслені підходи та висновки експериментальних досліджень частково знімають теоретичні суперечності універсалістського і релятивістського поглядів на природу мови, відкриваючи перспективу для побудови цілісної семантичної теорії. Сучасні когнітивні засади дослідження мови стимулюють еволюційний розвиток універсалізму і неорелятивізму, інтегруючи їх у межах інтердисциплінарної проблеми людського пізнання та ролі мови у ньому.

Ключові слова: універсалізм, релятивізм, когнітивна лінгвістика, мовна типологія, гіпотеза Сепіра-Уорфа.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бородай, С. Ю. Лингвистическая относительность. Введение в проблематику / Сергей Юрьевич Бородай [Електронный ресурс]. – Режим доступа : // www. academia.edu/2337730
 2. Бородай, С. Ю. Современное понимание проблемы лингвистической относительности: работы по пространственной концептуализации / Сергей Юрьевич Бородай // Вопросы языкознания. –№ 4. – 2013. – С. 17–54.
 3. Гамкрелидзе, Т.В. Об одной лингвистической парадигме / Тамаз Валерианович Гамкрелидзе // Вопросы языкознания. – 2005. – №2. – С.3–6.
 4. Имото, С. Что такое «языковая деятельность» по У. Матуране? / С. Имото// Studia linguistic cognitiva. – Вып.3. Когнитивная динамика в языковых взаимодействиях: межвузовский сб. науч. тр. – 2-е изд. стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – С. 19–40.
 5. Кравченко, А.В. От языкового мифа к биологической реальности: переосмысляя познавательные установки языкознания / Александр Владимирович Кравченко. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. – 388 с.
 6. Линелл, П. Два взгляда на природу языка: формальная лингвистика (с её письменно-языковой предвзятостью) vs диалогическая лингвистика / Пер Линелл // Studia linguistic cognitiva. – Вып.3. Когнитивная динамика в языковых взаимодействиях: межвузовский сб. науч. тр. – 2-е изд. стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – С. 41–57.
 7. Пинкер, С. Язык как инстинкт / Стивен Пинкер. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 456 с.
 8. Corballis, M. C. The Recursive Mind: The Origins of Human Language, Thought, and Civilization / Michael C. Corballis. – Princeton: Princeton University Press, 2011. – 312 р.
 9. Evans, V., Green M. Cognitive linguistics: An Introduction /Vyvyan Evans, Melanie C. Green. – L. Erlbaum, 2006. – 830 p.
 10. Hutchins, E. Cognition in the World /Edwin Hutchins/. – Cambridge (Mass.): MIT Press, 1995, р. 356.
 11. Levinson, S. C. Space in language and cognition: explorations in cognitive diversity / Stephen C. Levinson: Cambridge University Press, – 389 p.
 12. Rethinking Linguistic Relativity / John J. Gamperz and Steven C. Levinson (eds.) // Studies in Social and Cultural Foundations of Language, no.17. – Cambridge: Cambridge University Press. 1999. – 488 p.