Валентність дієслів багатократно-дистрибутивної дії

Мединська Наталія Миколаївна

канд. філол. наук, доц.

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, м. Рівне

2014.– Vol. 8 : 313-319Pdf

У статті проведено аналіз дієслів багатократно-дистрибутивної дії за внутрішніми інтенційними ознаками і синтаксичною сполучуваністю. Встановлено специфіку дієслів багатократно-дистрибутивної дії у заповненні ними позицій в структурі простого речення.

Ключові слова: дієслова багатократно-дистрибутивної дії, валентність, семантико-синтаксична структура речення, предикат, ознакові слова.

Медынская Н. М., канд. филол. наук, доц.

Международный экономико-гуманитарный университет имени акад. С. Демьянчука, г. Ровно

Валентность глаголов многократно-дистрибутивного действия

В статье проведен анализ глаголов многократно-дистрибутивного действия по внутренним интенционным признакам. Установлено, что приставочные глаголы с определенной интенцией на уровне слова имеют особенности синтаксической сочетаемости с другими словами в предложении.

Ключевые слова: глаголы многократно-дистрибутивного действия, валентность, семантико-синтаксическая структура предложения, предикат, признаковые слова.

Medynskaya N. M, Ph. D., Associate Professor

Academician S. Demianchuk International University of Economics and Humanities, Rivne

Valence of Verbs of Repeatedly-Distributive Action

The paper analyzes the verbs of multi-distributive action (MDA) by the internal intentional features and syntax compatibility. The specific of MDA verbs in filling their positions in the structure of the simple sentence is determined.

Key words: verbs of repeatedly-distributive action, valence, semantic and syntactic structure of the sentence, predicate, attribute words.

 

Література:

  1. Абрамов, В. П. Структурно-семантическое описание глаголов передачи в русском языке: автореф. дис. на присвоения наук степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Валерий Петрович Абрамов. – М., 1980. – 20 с.
  2. Вихованець, І. Р. Система відмінків української мови / Іван Романович Вихованець. – К. : Наук. думка, 1987. – 231 с.
  3. Вихованець, І. Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська. – К. : Пульсари, 2004. – 398 с.
  4. Загнітко, А. П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: ДонДУ, 1990. – 129 с.
  5. Костусяк, Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Наталія Миколаївна Костусяк. – Луцьк : Волин. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.
  6. СУМ, Словник української мови / [ред. кол. : І. К. Білодід (гол. ред.) та ін.] – Київ. : Наук. думка, 1970 – 1980. – Т.VI. – 1975. – 832 с.
  7. СУМ, Словник української мови / [ред. кол. : І. К. Білодід (гол. ред.) та ін.] – Київ. : Наук. думка, 1970 – 1980. – Т.VII. – 1976. – 723 с. (СУМ)

Стаття надійшла до редакції 10.04.14