Велика Ведмедиця в пам’ятках української мови XVI–XVIII ст.

Тріль Ольга Михайлівна, мол. наук. співроб.

Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України

2013.– Vol. 7 : 46-49Pdf


У статті розглянуто функціонування та здійснено лексико-семантичний аналіз назв, що вживаються на позначення сузір’я Велика Ведмедиця, на синхронічному та діахронічному рівнях.

Ключові слова: астронім, найменування, назва, семантика, словосполучення, сузір’я.


В статье рассматривается функционирование и осуществлен лексико-семантический анализ наименований, используемых для обозначения созвездия Большая Медведица в синхроническом и диахроническом уровнях.

Ключевые слова: астроним, наименование, семантика, словосочетание, созвездие.


The functioning and the lexical-semantics analysis of the words of the Ursa Major constellation on the synchronic and diachronic levels are considered in the article.

Key words: astronim, name, semantics, word combination, constellation.


Література:

 1. АЕС – Климишин І. А. Астрономічний енциклопедичний словник / І. А. Климишин, А. О. Корсунь . – Львів : ЛНУ–ГАО НАНУ, 2003. – 547 с.
 2. БРГС – Λογοθετη Κ. Большой русско-греческий словарь / Κ. Λογοθετη. – Αθηνα, 1987. – 876 ζ.
 3. Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко. – К. : Наук. думка, 1966. – 423 с.
 4. Верхратский І. Словарец / І. Верхратский // Про говор галицких лемків. – Львів : З печатнї Наукового товариства імени Шевченка, 1902. – С. 389–488.
 5. Грінченко Б. Словарь української мови. Зібрала редакція журнала “Кіевская Старина” : у 4 т. / Упорядник Б. Грінченко. – Київ, 1907–1909 // Фотопередрук. – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958.
 6. Желеховский Є. Малоруско-нїмецкий словар : у 2 т. / Є. Желеховский. – Львів : З друкарнї тов. им. Шевченка, 1886. – Т. 1. – 589 с.
 7. ІУМ – Русанівський В. М. Історія української мови: Лексика і фразеологія / В. М. Русанівський, В. О. Винник, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1983. – 743 с.
 8. Карпенко Ю. А. Названия звездного неба / Ю. А. Карпенко. – М. : Наука, 1981. – 184 с.
 9. Климишин І. А. Зоряне небо України / І. А. Климишин. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2003. – 64 с.
 10. КСГГ – Картотека “Словника гуцульських говірок” / Зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.
 11. КТ – Картотека “Історичного словника українського язика за ред. Є. Тимченка” / Зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
 12. Кузьмин А. В. Звездная летопись цивилизации [Електронний ресурс] / А. В. Кузьмин // Природа. – М., 2000. – № 8. – Режим доступу : http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/08_00/STARS.HTM.
 13. Кузьмин А. В. История звёздной карты [Електронний ресурс] / А. В. Кузьмин, Е. П. Левитан // Земля и Вселенная. – 2002. – № 3. – Режим доступу : http://ziv.telescopes.ru/rubric/history/ index.html?pub=1.
 14. ЛБ – Беринда П. Лексикон Словенороський / П. Беринда ; підгот. тексту і вступ. ст. В. В. Німчука. – К. : Вид-во АН України, 1961. – 272 с.
 15. ЛЛС – Максимович І. Лексикон латинсько-слов’янський (1718–1724) : у 2 ч. / І. Максимович // Фотопередрук О. Горбача. – Рим, 1991. – Ч. І. – 950 с.; Ч. ІІ. – 1453 с.
 16. ЛРС – Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – М.: Русский язык, 1976. – 1096 с.
 17. ЛС – Славинецький Є. Лексикон латинський / Є. Славинецький // Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / підгот. до вид. В. В. Німчук. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 59–420.
 18. Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В. В. Німчук. – К. : Наук. думка, 1992. – 414 с.
 19. Німчук В. В. Памво Беринда і його “Лексіконъ славенорѡсскїй и именъ Тлъкованїє” / В. В. Німчук // Лексикон Словенороський Памви Беринди / підгот. і вступ. ст. В. В. Німчука. – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1961. – С. V–XXXVI.
 20. Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок : у 2 ч. / М. Й. Онишкевич. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. І. – 496 с.
 21. Пискуновъ Ф. Словникъ живоі народнеі, пісьменноі і актовоі мови руських югівщанъ Россійськоі і Австрійсько-Венgерськоі цесарії / Ф. Пискуновъ. – Кіевъ : Типографія Е.Я. Федорова, 1882. – 309 с.
 22. СБГ – Словник буковинських говірок / за заг. ред. Н. В. Гуйванюк – Чернівці : Рута, 2005. – 688 с.
 23. СПГ – Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – К. : Наук. думка, 1974. – 260 с.
 24. Срезневский И. И. Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменным памятникамъ : в 3 т. / И. И. Срезневский. – Санкт-Петербургъ : Типографія Императорской Академіи наукъ, 1902. – Т. ІІ. – 1802 с.
 25. СУМ – Словник української мови : в 11 т. / гол. ред. Білодід І. К. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. І. – 799 с.
 26. ЭСЮА – Энциклопедический словарь юного астронома / сост. Ерпылев Н. П. – М. : Педагогика, 1986. – 336 с.