Вербалізація Я-інтенцій в епістолярній комунікації

Шабат-Савка Світлана Тарасівна

д-р філол. наук, доц.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2016.– Vol. 9 : 326-334Pdf

У статті розглянуто епістолярний дискурс як один із релевантних засобів вербалізації авторських інтенцій. У контексті письменницького епістолярію визначено основні типологічні вияви я-інтенцій (комунікативно-модальні, суб’єктивно-модальні, емотивно-аксіологічні та метакомунікативні інтенції), що відображають розлогий пласт індивідуальних одкровень автора епістолярної комунікації. Синтаксичні конструкції (питальні та непитальні висловлення, вокативні та вставні синтаксеми, фразеологізовані кліше) увиразнюють співвідношення вербальної та невербальної комунікації, слугують важливими репрезентантами інтенційного простору мовної особистості в епістолярному дискурсі.

Ключові слова: комунікативна інтенція; я-інтенція; автор; епістолярний дискурс; висловлення; вербальна і невербальна комунікація.

Шабат-Савка С. Т., д-р филол. наук, доц.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Вербализация я-интенций в эпистолярной коммуникации

В статье рассматривается эпистолярный дискурс как одно из релевантных средств вербализации авторских интенций. В контексте писательского эпистолярия определяются основные типы я-интенций (коммуникативно-модальные, субъективно-модальные, эмотивно-аксиологические и метакоммуникативные интенции), которые отображают широкий пласт индивидуальных откровений автора эпистолярной коммуникации. Синтаксические конструкции (вопросительные и невопросительные высказывания, вокативные и вставные синтаксемы, фразеологизированные клише) подчеркивают соотношение вербальной и невербальной коммуникации, выступают важными репрезентантами интенционального пространства языковой личности в эпистолярном дискурсе.

Ключевые слова: коммуникативная интенция; я-интенция; автор; эпистолярный дискурс; высказывание; вербальная и невербальная коммуникация.

Shabat-Savka S. T., Ph.D in Philology, Assoсiate Professor

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Verbalization of I-intentions in Epistolary Communication

The article describes the epistolary discourse as one of the relevant means of verbalization of the author’s intention. The basic typological manifestations of I-intentions (communicative-modal, modal-subjective, emotive-axiological metacommunicative intentions), which fully refl ect the vast layer of the individual revelations of the author of epistolary communication, are identifi ed in the context of the writer’s epistolary. The syntactic constructions (interrogative and non-interrogative utterances, vocative and expletive syntaxemes, sustainable clichés) emphasize the correlation of verbal and non-verbal communication and represent the intentional space of the language personality within the epistolary discourse.

Key words: communicative intention; I-intention; the author; epistolary discourse; utterances; verbal and nonverbal communication.

Література:

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : “Академія”, 2004. – 344 с.
 2. Богдан С. Семантика прощання і її реалізація в епістолярних текстах Лесі Українки : невербальні компоненти / Світлана Богдан // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 475 – 477: Слов’янська філологія. – С. 524-530.
 3. Дудик П. С. Стилістика української мови : [навчальний посібник] / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с.
 4. Крупа М. П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. П. Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 416 с.
 5. Кузьменко В. І. Словник літературознавчих термінів / В. І. Кузьменко. – К. : Український письменник, 1997. – 230 с.
 6. Ленець К. В. Епістолярний стиль / К. В. Ленець // Українська мова : [енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2000. – С. 160.
 7. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : Гнозис, 2003. – 280 с.
 8. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А. М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с.
 9. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська. – К. : Видавництво НАН України, 1998. – 194 с.
 10. Шевель С. Епістолярний дискурс у системі комунікативних одиниць / Святослав Шевель // Вісник Прикарпатського університету : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 127-131.
 11. Шевченко І. С. Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу / І. С. Шевченко // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / [під заг. ред. І. С. Шевченко]. – Х. : Константа, 2005. – С. 105-117.
 12. Шерех Ю. Третя сторожа: Література, мистецтво, ідеологія / Юрій Шерех. –  К.: Дніпро, 1993. – 347 с.

Стаття надійшла до редакції 04.11.2015.