Вербалізація концептів ФОРТУНА, ФАТУМ у “Моральних листах до Луцилія” Луція Аннея Сенеки Молодшого

Яранцева Ольга Іванівна

ст. викл.

Інститут кримінально-виконавчої служби

2016.– Vol. 9 : 64-71Pdf

У статті розглядаються особливості вживання концептів FORTUNA й FATUM Луцієм Аннеєм Сенекою Молодшим (бл. 5 р. до н. е. – 65 р. н. е.), філософом-стоїком пізньоримського періоду. Дослідження проведено на матеріалі “Моральних листів до Луцилія” в перекладі А.О. Содомори. Підсумовується, що Сенека надає перевагу фортуні як силі, що відіграє, безумовно, важливу, але не завжди головну роль у житті людини.

Ключові слова: Сенека; листи до Луцилія; фортуна; фатум; доля; філософія; божество.

Яранцева О. И., ст. преп.

Институт уголовно-исполнительной службы

Вербализация концептов ФОРТУНА, ФАТУМ в «Нравственных письмах к Луцилию» Луция Аннея Сенеки МЛАДШЕГО

В статье рассматриваются особенности употребления концептов FORTUNA и FATUM Луцием Аннеем Сенекой Младшим (ок. 5 г. до н. э. – 65 г. н. э.), философом-стоиком позднеримского периода. Исследование проводится на материале «Нравственных писем к Луцилию» в переводе А.А. Содоморы. Делается вывод, что Сенека предпочитает фортуну как силу, которая играет, безусловно, важную, но не всегда главную роль в жизни человека.

Ключевые слова: письма Луцилия; фортуна; рок; судьба; философия; божество.

Yarantseva O. I., Senior Lecturer

Institute of Criminal Executive Service

Verbalization of the Concepts FORTUNE, FATE in “Moral Letters to Lucilius” by Lucius Annaeus Seneca The Younger

The article observes the distinctive features of using the concepts FORTUNA and FATUM by Lucius Annaeus Seneca the Younger (ca. 5 BC – 65 AD), the Stoic philosopher of the late Roman period. The research is based on the material of “Moral Letters to Lucilius” translated by A.O. Sodomora. It is concluded that Seneca gives his preference to fortune as a force that plays a major role, though it isn’t defi nitely principal for human life.

Key words: Seneca; letters to Lucilius; fortune; fate; destiny; philosophy; divine being.

Література:

 1. ABBYY, Lingvo x3. – Електронний словник. – 2010.
 2. Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен / Богуцький Вадим Миколайович // Studia linguistica: збірник наукових праць / КНУТШ. – К., 2012. – Вип.6, част.2. – с. 13-22.
 3. Большой древнегреческий словарь.– http://slovarus.info/grk.php
 4. Голубовська I.О. Етнічні особливості мовних картин світу: монографія / Голубовська Ірина Олександрівна.– 2-е вид., випр. і доп. – К.: Логос, 2004. – 284 с.
 5. Голубовська І.О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен / Голубовська Ірина Олександрівна // Studia linguistica: збірник наукових праць/ КНУТШ. – К., 2008. – Вип.1. – С. 25-32.
 6. Котляревський І.П. Енеїда: поема, п’єси, листи / Котляревський Іван Петрович. – Харків: Фоліо, 2011. – 473 с.
 7. Куліш М.Г. Патетична соната / Куліш Микола Гурович // Маклена Граса: П’єси. – Харків: Фоліо, 2007. – 318 с.
 8. Сенека Луцій Анней. Моральні листи до Луцилія / Луцій Анней Сенека Молодший. – Львів: Апріорі. – 2011. – 324 с.
 9. Seneca. Ad Lucilium epistulae morales. With an English translation by Richard
 10. Gummere, Ph.D. of Haverford College. In three volumes. – L.: William Heinemann; N.Y.: G. P. Putnam’s Sons. – 1925, Vol. 1. – 467 p.
 11. Шевченко Т.Г. Сон. / Шевченко Тарас Григорович // Заповіт Кобзаря: Вірші та поеми. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2008. – 352 с.

Стаття надійшла до редакції 15. 11. 2015.