Вербалізація концепту КОХАННЯ в романі Ахілла Татія „Левкіппа і Клітофонт”

Оліщук Роксоляна Леонідівна

канд. філол. наук, доц.

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Макар Інеса Степанівна

канд. філол. наук, доц.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2016.– Vol. 9 : 23-29Pdf

У статті зроблена спроба дослідити концепт КОХАННЯ в романі давньогрецького письменника Ахілла Татія “Левкіппа і Клітофонт” як складне за структурою і змістом вербалізоване поняття людської свідомості. Виявлено, що концепт КОХАННЯ вербалізується низкою іменникових, дієслівних і прикметникових лексем, які подекуди розширюють своє словникове значення, набуваючи нових конотативних значень. Встановлено, що активним інструментом розгортання досліджуваного концепту є художні засоби.

Ключові слова: концепт; вербалізатор; художні засоби; давньогрецький роман; Ахілл Татій.

Олищук Р.Л., канд. филол. наук, доц.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко Макар И.С., канд. филол. наук, доц.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Вербализация концепта ЛЮБОВЬ в романе Ахилла Татия “Левкиппа и Клитофонт”

В статье сделана попытка исследовать концепт ЛЮБОВЬ в романе древнегреческого писателя Ахилла Татия “Левкиппа и Клитофонт” как сложное по структуре и содержанию вербализированное понятие человеческого сознания. Определено, что концепт ЛЮБОВЬ вербализируется рядом существительных, глагольных и прилагательных , которые иногда расширяют свое основное значение, приобретая новые коннотативные. Установлено, что активным инструментом развития исследуемого концепта являются художественные средства.

Ключевые слова: концепт; вербализатор; художественные средства; древнегреческий роман; Ахилл Татий.

Olishchuk R.L., Ph. D., Associate Professor

Ivan Franko Lviv National University

Makar I.S., Ph. D., Associate Professor

Yurij Fed’kovych Chernivtsi National University

Verbalization of the Concept LOVE in the Novel of Achilles Tatius “Leucippe and Clitophon”

This article is an attempt to determine the concept of LOVE in a novel “Leucippe and Clitophon”, written by the ancient Greek writer Achilles Tatius, as a verbalized concept of human consciousness. It is showed that the number of nouns, verbs, adjectivives verbalize the concept of LOVE; sometimes it is supported by expanding of their nominative meaning towards appearance of the new connotations. It is proved that the list of narrative techniques is an important instrument in the analysis of the concept.

Key words: concept; verbalizer; narrative technique; ancient Greek novel; Achilles Tatius.

Література:

  1. Воркачев С.Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С.Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 3. Аспекты метакоммуникативной деятельности. – Воронеж, 2002. – С. 79-95.
  2. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь / Под ред. С.И. Соболевского. – В 2-х т. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 1905 c.
  3. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология. – Москва : Academia, 1997. – С.280-287.
  4. Мех Н.О. Наскрізні концепти слово, мова, думка у філософсько-релігійній та мовній картинах світу Григорія Сковороди / Н. О. Мех. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2005. – 237 с.
  5. Мінаєва Е.В. Гендерна концептологія: мовна репрезентація концептів „дім” і „любов” у жіночій поезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 „Російська мова” / Елла Вікторівна Мінаєва. – Сімферополь, 2007. – 23 с.
  6. Огаркова Г.А. Вербалізація концепту „кохання” в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / Ганна Анатоліївна Огаркова. – К., 2005. – 20 с.
  7. Holzberg N. Powieść antyczna / przełożyła M.Wójcik. – Kraków : Wydawnictwo „Homini”, 2003. – 207
  8. Konstan D. Sexual Symmetry. Love in the Ancient Novel and Related Genres. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1994. – 270 p.
  9. Polaszek E. Filosofi czna i Literacka geneza motywu miłości w antychnym romansie greckim. – Krakόw : Wydawnictwo PROMO, 2002. – 168 s.
  10. http://mercure.fl tr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm#ACHILLES TATIUS

Стаття надійшла до редакції 12.11.2015.