“Вічний сон” як семантична група  оніричної лексики в різних лінгвокультурах  (на матеріалі української, англійської та латинської мов)

Ткаченко Ольга Андріївна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2012.– Vol. 6/2 : 73-76Pdf


Статтю присвячено виокремленню в оніричній лексиці лексем на позначення смерті. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел. Розглядаються семантичні особливості оніричної лексики.

Ключові слова: онірична лексика, семантика.


Статья посвящена выделению в онирической лексике лексем, обозначающих смерть. Исследование проведено на базе лексикографических источников. Рассматриваются семантические особенности онирической лексики.

Ключевые слова: онирическая лексика, семантика.


Article is devoted to oneiric vocabulary linked with death on the material of three languages. Research was carried out on the basis of lexicographical sources. The semantic features of oneiric lexics were looked upon.

Key words: oneiric vocabulary, semantics.


Література:

 1. Англо-український фразеологічний словник / уклад. К. Т. Баранцев. – 2-е вид., випр. – К. : Т-во “Знання”, 2005. – 1056 с.
 2. Бабич Н. Д. Фразеологія української мови / Н. Д. Бабич. – Чернівці, 1971. – 91с.
 3. Баранцев К. Т. Англійські прислів’я та приказки : посіб. для учнів ст. класів серед. школи / К. Т. Баранцев ; ред.: В. Я. Шашкевич, Л. О. Костюченко. – К., 1959.
 4. Баранцев К. Т. Англійські прислів’я та приказки / К. Т. Баранцев. – Вид. 2-ге, допов. – К., 1973. – 174 с.
 5. Вознюк Леся. Англо-американські прислів’я та приказки (English-American Proverbs and Sayings) / Л. Вознюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 224 с.
 6. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К. : Либідь2002. – 664 с.
 7. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / Иосиф Хананович Дворецкий. – М. : Русский язык, 1976. – 1096 с.
 8. Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. – К. : Довіра, 2001. – 284 с.
 9. Дубенко О. Ю. Англо-американські прислів’я та приказки : посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 416 с.
 10. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров ; упоряд. І. П. Бетко, А. М. Полотай ; вступна ст. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1994. – 384 с.
 11. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь : в 2 кн. / А. В. Кунин. – Изд. 3-е, испр. – М. : Сов. Энциклопедия, 1967. – 1264 с.
 12. Латинська фразеологія : словник-довідник / авт.-уклад. П. І. Осипов. – К. : Академвидав, 2009. – 344 с.
 13. Муссемус В. Русско-латинский словарь / В. Муссемус. – Репр. изд. – М. : Лист Нью, 2003. – 464 с. – Серия “Классика”.
 14. Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – Х. : Прапор, 1997. – 462 с.
 15. Словарь латинских крылатых слов и выражений / состав. В. Левинский, И. Смирнов. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2003. – 608 с.
 16. Словник фразеологічних синонімів / М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський ; за ред.. В. О. Винника. – К. : Рад. шк., 1988. – 200 с.
 17. Слов’янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / [упор. О. А. Кононенко]. – К., 2008. – 784 с.
 18. Тертуліан. Про душу / Тертуліан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tertullian. org/latin/de_anima.htm.
 19. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови : у 2 т. / Г. М. Удовиченко. – К., 1984.
 20. Українські приказки, прислів’я і таке інше / уклав М. Номис ; упоряд., приміт. та вступна ст. М. М. Пазяка. – К. : Либідь, 1993. – 768 с.