Відапелятивні мікротопоніми Південно-Західного Опілля,  утворені лексико-семантичним способом

Лужецька Ольга Богданівна

викл.

Тернопільський національний економічний університет

2014.– Vol. 8 : 463-469Pdf

У статті розглядається близько 670 відапелятивних найменувань місцевих мікрореалій ПівденноЗахідного Опілля, утворених лексико-семантичним способом. Визначено їх основні семантикодериваційні особливості та кількісні характеристики.

Ключові слова: мікротопонім, географічний термін, пропріатив, апелятив, онім, дериват.

Лужецкая О. Б., преп.

Тернопольский национальный экономический университет

Отапеллятивные микротопонимы Южно-Западного Ополья, образованные лексико-семантическим способом

В статье рассматривается около 670 отапеллятивных названий местных микрореалий ЮжноЗападного Ополья, образованных лексико-семантическим способом. Определены их основные семантико-деривационные особенности, а также количественные показатели.

Ключевые слова: микротопоним, географический термин, проприатив, апеллятив, оним, дериват.

Luzhetska O. B., Lecturer

National Economy University Ternopil

Оne-Component Microtoponyms of the South-Western Opillja Formed by Lexical-Semantic Way

The article analyzes nearly 670 one-component microtoponyms of the South-Western Opillja formed with the help of lexical-semantic mode of derivation, with the purpose of definding their semantic-wordbuilding peculiarities and establishing their productiveness within the researched territory.

Key words: microtoponym, geographical term, propriative, appelative, onym, derivate.

 

Умовні скорочення:

блк.- балка оз. – озеро
вдйм. – водойма пас. – пасовище
горб – горб пл. – площа
дол. – долина п. – поле
запл. – заплава пот. – поточина
запл. р. – заплава річки уроч. – урочище
л. – ліс х. – хутір
л-к – лісок ч. горбу – частина горбу
ліс. місц. – лісова місцевість ч. л. – частина лісу
ч. п. – частина поля ч. с. – частина села
Бщ. – Біще Ндрж. – Надорожнів
Блдн. – Блюдники Ндрч. – Надрічне
Бжкв. –Божиків Нрв. –Нараїв
Врб. – Вербів Пвл. – Павлів
Влхв. – Вільховець Пдв. –Підвисоке
Вікт. – Вікторів Плхв. – Пліхів
Влц. –Волиця Псхв. –Посухів
Влщ. – Волощина Пкв. –Пуків
Гйк. – Гайок Птнц. – Путятинці
Гнвч. – Гиновичі Ркшн. – Рекшин
Глгч. – Голгоче Ргч. – Рогачин
Гтск. – Гутисько Слц. – Сільце
Днлч. – Данильче Слв. – Слов’ятин
Дврц. – Двірці Ст. Мст. – Старе Місто
Длв. –Делієве Стртн. – Стратин
Дбрнв. –Добринів Стрг. – Стриганці
Жкв. – Жуків Тмрвц. – Темирівці
Жнв. – Жонівка Тнт. –Тенетники
Кмрв. – Комарівка Трст. –Тростянець
Крснпщ. – Краснопуща Урм. – Урмань
Клнк. – Кукільники Чснк. – Чесники
Курп. – Куроптники Шиб. – Шибалин
Крн. – Кур’яни Юст. –Юстинівка
Лпвк. – Липівка Мдн. – Мединя
Лтв. – Литвинів Маріямпл. – Маріяпіль
Мчщв. – Мечищів Мрн. – Мирне
Брж. – Бережанський Пдг. – Підгаєцький
Гал. – Галицький Рог. – Рогатинський

 

Література:

 1. Бучко, Д. Г. Два рівні деривації в ойконімії / Д. Г. Бучко // Актуальні проблеми словотвору української мови: Мат-ли наук. читань, присвячених пам’яті професора Івана Ковалика. – Тернопіль, 1993. – С. 166–168.
 2. Бучко, Д. Г. Отапелятивные топонимы Верхнего Поднестовья / Д.Г. Бучко // Proceedings of the thirtheenth international congress of Onomastik sciences. – Vol. II. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1982. 259–265.
 3. Габорак, М. Топонімія Покуття та деяких прилеглих територій : етимологічний словникдовідник / Мирослав Михайлович Габорак. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 932 с.
 4. Карпенко, Ю. А. Источники микротопонимии / Ю. А. Карпенко // Микротопонимия : сб. статей / отв. ред. О. С. Ахманова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1964. – С. 4–6.
 5. Карпенко, Ю. А. Свойства и источники микротопонимии / Ю. А. Карпенко // Микротопонимия : сб. статей / отв. ред. О. С. Ахманова.– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 15–22.
 6. Карпенко, Ю. О. Проблема давньоєвропейської гідронімії в Українських Карпатах (2) / Ю. О. Карпенко // Записки з загальної лінгвістики : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Одеса : Астропринт, 2001. С. 40–46.
 7. Корепанова, А. П. Топо- і гідронімічні типи pluralia tantum басейну Десни (в межах України) / А. П. Корепанова // Ономастика : Респ. міжвід. зб. – К. : Наук. думка,1966. – С. 96–104.
 8. Посацька-Черняхівська, Є. М. Топонімічні ландшафтні назви / Є. М. Посацька-Черняхівська // Питання українського мовознавства. – Кн. 3. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 1958. – С. 164–169.
 9. Синявський, О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. – Львів : Українське видавництво, 1941. – 363 с.
 10. Сокіл, Н. В. Мікротопонімія Сколівщини / Наталя Василівна Сокіл. – Львів : Афіша, 2008. – 206 с.
 11. Суперанская, А. В. Структура имени собственного : Фонология и морфология / Александра Васильевна Суперанская. – М. : Наука, 1969. – 207 с.
 12. Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане, Н. В. Подольськая, А. Х. Султанов ; под. ред. А. П. Непокупного. – М. : Наука, 1986. – 256 с.

Стаття надійшла до редакції 28.04.14