Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови)

←2017. – Vol.11

Охріменко Валерія Ігорівна

д-р філол. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто відношення між модальними значеннями, що структурують когнітивно-семантичне модальне поле достовірності в італійській мові: 1) об’єктивно-відносне; 2) суб’єктивно-референційне; 3) суб’єктивно-відносне; 4) суб’єктивно-оцінне; 5) кванторної всезагальності; 6) заперечної кванторної всезагальності. Система цих модальних значень організована за континуальноградуальним принципом. Континуальність і градуальність пов’язані з різною питомою вагою об’єктивних і суб’єктивних чинників, синтезу і аналізу при здійсненні модальної оцінки, її спрямованістю на суб’єкта або навколишній світ.Об’єктивновідносне модальне значення імплікує безальтернативність і максимальну питому вагу об’єктивних чинників. Для суб’єктивно-референційного модального значення роль суб’єктивних чинників є максимальною, і прототипно модальна оцінка спрямовується на відчуття, сприйняття, емоційне реагування суб’єкта. Для суб’єктивно-відносного та суб’єктивно-оцінного модального значенняроль об’єктивних чинників зростає, а модальна оцінка прототипно спрямовується на епістемічну сферу суб’єкта. Для модальних значень кванторної всезагальності та заперечної кванторної всезагальності роль об’єктивних чинників максимально зростає.

Ключові слова: модальність, модальне поле, модальне значення, достовірність.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт: [монография] / Нина Давыдовна Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
 2. Бондарко А.В. Темпоральность / Александр Владимирович Бондарко // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность: [коллективная монография в 6 т. / отв. ред. А.В. Бондарко]. – Л.: Наука, 1990. – С. 5-58.
 3. Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові: Дис. … доктора філол. наук: спец. 10.02.05 “Романські мови” / В.І. Охріменко.– К., 2012. – 612 с.
 4. Рассел Б. Человеческое Познане: его сфера и границы / Бертран Рассел; [пер. с англ.; под ред. Э. Кольман]. – К.: Ника-центр, 2001. – 560 с.
 5. Спиноза Б. Сочинения: в 2 т. / Бенедикт Спиноза; [пер. с лат.; вступ. ст. К.А. Сергеева, И.С. Кауфмана]. – [2-е изд.]. – СПб: Наука, 1999. – Т. 1. – 1991. – 489 с.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

 1. Calvino I. Il visconte dimezzato. Available at: http://www.scribd.com/doc/13071781/ Calvino-Italo-Il-Visconte-Dimezzato (accessed 26.01.2017)
 2. Camilleri A. Il birraio di Preston / Andrea Camilleri. – Palermo: Sellerio, 2005. – 243 p.
 3. Capuana L. Istinti e peccati. Novelle. Available at: http://www.liberliber.it/online/autori/ autoric/luigi-capuana/istinti-e-peccati/(accessed 26.01.2017)
 4. Codemo L. La rivoluzione in casa. – Available at: http://www.lieberlieber.it/biblioteca/c/codemo/la_rivoluzione _in_casa/pdf/la_riv_p.pdf (accessed 26.01.2017)
 5. Eco U. Il nome della Rosa / Umberto Eco. – Milano: Tascabili Bompianti, 2006. – 539 p.
 6. L’Espresso: settimanale di politica, cultura, economia. – 2008, no 17. – 202 p.
 7. Luanto R. La scuola di Linda. Available at: http://www.lieberlieber.it/biblioteca/r/regina_di_luanto/la_scuola_di_linda/pdf/la_scu_p.pdf (accessed 26.01.2017)
 8. Mazzantini M. Non ti muovere / Margaret Mazzantini. – Milano: Mondadori, 2003. – 295 p.
 9. Morante E. L’isola di Arturo / Elsa Morante. – Torino: Einaudi, 1957. – 379 p.
 10. Moravia A. Racconti romani / Alberto Moravia.– Milano: Bompiani, 1986. – 183 p.
 11. Occhipinti M. Una donna di Ragusa / Maria Occhipinti. – Palermo: Sellerio, 1993. – 189 p.
 12. Schiavini L. Senso unico. Available at: http://www.lieberlieber.it/biblioteca/s/ schiavini/senso_unico/pdf/senso_p.pdf (accessed 26.01.2017)
 13. Verasani G. L’amore è un bar sempre aperto. Available at: http://www.lieberlieber.it/biblioteca/v/ verasani/l_amore_e_un_bar_sempre_aperto/pdf/l_amor_p.pdf (accessed 26.01.2017)