Вимоги

ОГОЛОШУЄТЬСЯ

набір статей до збірника наукових праць “STUDIA LINGUISTICA”

(випуск 16),

який триватиме до

30 червня 2020 р.

У теперішній час збірник проходить переатестацію у МОН України, а його редколегія працює над інтеграцією збірника до наукометричних баз
Scopus та Web of Science.

 Зверніть увагу на зміну вимог до оформлення статей, які розміщено на сайті наукового збірника.

Pdf версія

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ

для публікації у  збірнику наукових праць

 “STUDIA LINGUISTICA”

ISSN 2411-1562

(кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики)

Інституту філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com)

Збірник наукових праць Studia Linguisticaє науковим виданням із дисциплін філологічного (мовознавство) профілю. Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.

Редакція збірника наукових праць Studia Linguistica

розглядає подані до друку матеріали (статті, рецензії, хроніки тощо)

від спеціалістів у галузі лінгвістики за умови, що подані рукописи

не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника

та оформлені відповідно до вимог.

 1. Матеріали для публікації приймаються від спеціалістів у галузі лінгвістики. Мови публікацій: українська, російська, англійська, німецька, французька, румунська, польська.
 2. Обсяг публікації – 0,5 друк. арк. (від 8 до 12 повних сторінок, включаючи літературу).
 3. Над назвою ліворуч зазначається номер УДК. поряд з УДК – зазначається розділ, в якому має бути розміщено статтю:

Проблеми загального, порівняльно-історичного, типологічного та зіставного мовознавства

Проблеми класичної філології та неоелліністики

Проблеми когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та етнолінгвістики

Проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології та прагмалінгвістики

Проблеми перекладознавства

Проблеми прикладної лінгвістики

 1. Відцентрована назва статті друкується жирними ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman, 14).
 2. Нижче (через 2 інтервали) відцентровано жирним курсивом Прізвище, Ім’я, По батькові автора. Нижче через 1 інтервал звичайним курсивом по центру науковий ступінь та вчене звання (н-д, д-р філол. наук, проф.; канд. філол. наук, доц.; викл.; асист.; асп.; студ.); ще нижче через 1 інтервал відцентровано звичайним курсивом місце роботи або навчання (назва установи пишеться повністю, без скорочень) (шрифт – Times New Roman, 14). Нижче зазначається e-mail автора статті.
 3. Нижче подається вступна анотація обсягом від 150 до 200 слів згідно з ДСТУ ГОСТ 7.9. та Ключові слова (максимум 5-6 слів) мовою самої статті. Друкується 13 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал курсивом (слово Анотація не писати, а слова Ключові слова: писати після анотації з нового рядка).
 4. Нижче подаються назва статті, ім’я автора та вступні анотації обсягом від 150 до 200 слів і ключові слова російською та англійською мовами. Якщо стаття написана російською або англійською мовами, то ім’я автора, назва публікації, анотації та ключові слова подаються обов’язково українською та однією із затверджених редколегією іноземних мов (друкуються шрифтом Times New Roman 13 через 1 інтервал (слова Аннотация або Summary не писати, а слова Ключевые слова, Key words: писати після анотації з нового рядка курсивом).
 5. Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman 14, без переносів. Поля вгорі, внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см; відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично).
 6. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом.
 7. Чітко диференціювати тире і дефіс. Значення слів, виразів тощо беруться в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими та закритими ).
 8. На початку статті обов’язково повинні визначатися актуальність, мета, предмет, об’єкт, наукова новизна дослідження. З постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” п. 3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Стаття повинна містити такі структурні елементи: Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями, аналіз останніх наукових публікацій з теми дослідження, її актуальність). 2. Об’єкт і предмет, мета і завдання дослідження. 3. Виклад основного матеріалу дослідження. 4. Висновки та перспективи подальших розвідок. 5. Література (оформлена згідно з вимогами ДАК України). 6. Список джерел ілюстративного матеріалу (за наявності). 7. References (оформлені згідно з вимогами зарубіжних стандартів).
 9. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з посиланням на прізвище і рік видання, номер сторінки вказується після коми, наприклад [Голубовська 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, р. 254].
 10. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками питання та оклику, а також після дужки та лапок не ставити пропусків.
 11. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці Література (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в алфавітному порядку. Бібліографічний опис складається згідно з Chicago Style: Notes and Bibliography. З абзацу 1,25 см починається перше джерело. Шрифт Times New Roman 12, 1 інтервал. Кожна позиція списку літератури подається з нового рядка. Спочатку подавати в переліку за алфавітом видання російською та українською мовами, потім – іноземними (теж за абеткою). Усі роботи одного автора потрібно вказувати за зростанням років видання.
 12. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється згідно з вимогами до списку Літератури, за нумерацією продовжує список літератури.
 13. Список літератури під заголовком References (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в якому посилання оформлюються згідно з вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді транслітерації за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що представлена на сайті: http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у квадратних дужках. Список повинен повторювати у своїй послідовності список Літератури та Список джерел ілюстративного матеріалу. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.

Схема бібліографічного посилання:

– автор (и) (транслітерація);

– назва статті (транслітерація);

– [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках];

– назва українського або російського джерела (транслітерація);

– [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних дужках – парафраз (для журналів можна не робити)];

– вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки цифрові;

– позначення мови статті (In Ukr. / In Russ).

Приклад опису статті:

Golubovs’ka, I. O. «Klasychni movy u konteksti suchasnogo movoznavstva: epistemy, metamova, instrumentarij [Classical Languages in the Context of Modern Linguistics: Epistemes, Metalanguage, Linguistic Devices].» Studia Linguistica 8 (2014): 3–10 (In Ukr.).

 1. Після References подається дата надходження авторського оригіналу до редколегії. Шрифт Times New Roman 10.
 2. Вартість публікації до 12 стор. – 700 грн.; понад 12 стор. – по 50 грн. за кожну сторінку.
 3. Для аспірантів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія на статтю наукового керівника або доктора філологічних наук.
 4. Статті проходять рецензування та перевіряються на плагіат. У разі виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до друку. Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних вимог.
 5. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:
  • Прізвище, Ім’я, По батькові;
  • посада та місце роботи або навчання;
  • науковий ступінь та вчене звання;
  • адреса, телефон, e-mail.

 

 

Дата надходження статті до редакції 13.10.2019