Випуск 6 Частина 1

←Архів

Повнотекстова версія випуску

FULL ISSUE PDFСТАТТІ

Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) PDF   5-16

Білецький А. О.


Адаптація давньогрецького ономастикону  в східнослов’янських мовах (частина 1) PDF   17-23

Білецький А. О.


“Яфетичні зорі” академіка Марра PDF   24-27

Білецький А. О.


Про лінгвістичну специфіку субстрату  (характер слов’яно-східнороманської мовної взаємодії) PDF   28-37

Семчинський С. В.


Про “негативні” семантичні запозичення PDF   38-46

Семчинський С. В.


ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ  У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Загальна характеристика способів словотворення  сучасної перської військової термінології

Акульшина Н. Т.

PDF   47-53


Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників  (на матеріалі сучасної німецької мови)

Волосенко І. В.

PDF   54-57


Поняттєва категорія “містичне” в англійському готичному романі  як об’єкт лінгвістичного аналізу

Галич О. Б.

PDF   58-62


Мова поезії: у пошуках методики дослідження

Гливінська Л. К.

PDF   63-66


Проблема методології лінгвістичних досліджень  у міждисциплінарному висвітленні

Голубовська І. О.

PDF   67-75


Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття

Грицина С. В.

PDF   76-81


Особливості урбанонімікону британського та американського  варіантів англійської мови

Гулей Т. В.

PDF   82-87


Языковая игра: современное состояние вопроса

Дедушкина Т. А.

PDF   88-92


Словотвірна продуктивність фразеологічних одиниць  на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові

Дмитренко О. П.

PDF   93-98


Функции повторов в подъязыке радиообмена пилот – диспетчер

Дупикова Н. Н.

PDF   99-106


Мовні засоби категорії “причина – наслідок” у нозологічних одиницях

Кісельова О. Г.

PDF   107-110


Експериментальна перевірка ефективності коректурних вправ  у навчанні правопису студентів ветеринарних факультетів

Колєнцова В. М.

PDF   111-116


Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя

Косович О. В.

PDF   117-120


Принципи класифікації морфологічних категорій

Костусяк Н. М.

PDF   121-125


Семантичний діапазон світлопозначень  в англомовних номінаціях мімічних експресій

Кузнєцова Д. Ю.

PDF   126-131


Граматичні модифікації фразеологізмів  сучасної німецької мови як один із різновидів  їхнього функціонування у мовленні

Лалаян Н. С.

PDF   132-135


Особливості ідеологізації румунського мовознавства  другої половини 1960–1980-х рр.:  “марксизм-ленінізм” у поєднанні  з лінгвістичним “націоналізмом”, “лінгвістичний матеріалізм”, “дакоманія”

Лучканин С. М.

PDF   136-145


Дієприкметник у функції предиката

Мединська Н. М.

PDF   146-152


Формально-синтаксичні та комунікативні варіанти субстанційних синтаксем

Межов О. Г.

PDF   153-159


Явище варіантності  у пареміях з анімалістичним компонентом

Мішкур В. Г.

PDF   160-164


Барокова проповідь ХVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови

Ніка О. І.

PDF   165-170


Semantische verbindbarkeit der adverbien mit den verben

Niemczyk H.

PDF   171-180


Готський суперстрат в іспанській мові

Патєха Ю. І.

PDF   181-186


Повтор як мовна і мовленнєва універсалія

Пахолок З. О.

PDF   187-197


Interjektionen im system der deutschen wortarten

Pylypko O.

PDF   198-201


Алгоритм перекладу нанонаукових термінів

Радзієвська С. О.

PDF   202-206


Категорія демінутивності – гносеологічно-мовна універсалія

Руда Н. В.

PDF  207-212


Еволюція заперечної частки ne у французькій мові

Фенюк Л. Д.

PDF   213-219


Сфери застосування лінгвістичної експертизи

Черненко Г. А.

PDF   220-223


КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ В ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОСТІ

Метафоричний компонент у медичній термінології  (на матеріалі анатомічних і клінічних термінів)

Бражук Ю. Б.

PDF   224-228


Методи дослідження категорії темпоральності в давньогрецькій мові

Звонська Л. Л.

PDF  229-237

Фонетичні зміни в латинських композитах

Єрьоміна О. Ю.

PDF   238-245


Перший і другий гімни Сінезія Киренського:  зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми

Кожушний О.

PDF   246-253


Особливості умовних періодів  у латинськомовній документації  Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст.

Косіцька О. М.

PDF   254-258


Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів  із компонентом-орнітонімом

Лазер-Паньків О. В.

PDF   259-264


Вербалізація християнської досконалості  в епідейктичних промовах трьох святителів

Левко О. В.

PDF   265-274


Фонова інформація як стилеутворююча категорія  та її роль у структурі авторського тексту

Лефтерова О. М.

PDF   275-283


Структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний потенціал  найменувань лікарських препаратів

Лехніцька С. І.

PDF   284-290


Генеза та варіативність абсолютної конструкції

Мелещенко К. С.

PDF   291-295


Античні автори в українській проповіді XVII століття

Миронова В. М.

PDF   296-301


Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко

Михайлова О. Г.

PDF   302-307


Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала

Ніколаєнко О. І.

PDF   308-314


Лінгвокультурологічна інтерпретація епістемічної модальності  в давньогрецькому філософському дискурсі

Поліщук (Шадчина) А. С.

PDF   315-322


Оцінка як категорія модусу в латинській мові

Шинкарук В. Д.

PDF   323-331


Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові

Шовковий В. М.

PDF   332-337


МОВНА ВЗАЄМОДІЯ  У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Międzykulturowość u słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej

Bracki A.

PDF   338-344


Тенденції розвитку  лексико-семантичної групи “назви зброї та її частин”  (на матеріалі українських писемних пам’яток XVI–XVII ст.)

Гриценко С. П.

PDF   345-367


Типологічні і класифікаційні аспекти наукової концепції взаємодії мов  С. В. Семчинського

Запорожець Л. М.

PDF   368-373


Вплив англійської мови на мережні неологічні процеси  в іспанській мові

Ляпунова Н. В.

PDF   374-382


Identitatea etnolingvistică a persoanelor  de origine ucraineană/rusă în mediul românofon din regiunile polietnice ale ucrainei

Chemes V. F.

PDF   383-394