PROBLEME ALE DEFINIRII RAPORTULUI SINTACTIC  ÎN LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ

Vrânceanu Felicia, cand. în ştiinţe filolog., asist.

Universitatea naţională din Cernăuţi

2011.– Vol. 5 : 344-348pdf


În articol este studiată una dintre problemele controversate ale linvisticii româneşti: definirea conceptului de raport sintactic. O soluţie ar fi utilizarea unor criterii de definire capabile să surprindă întreaga complexitate a fenomenului: importanţa unităţilor sintactice care contractează un raport sintactic şi gradul de interacţiune al acestora, planul comunicării căruia îi aparţin unităţile contractante, efectul contractării raportului la nivelul funcţiilor sintactice.

Cuvinte cheie: raport sintactic, unitate sintactică, funcţie sintactică, subordonare, coordonare, inerenţă, conjuncţii subordonatoare, conjuncţii coordonatoare.


В статье рассматривается спорный вопрос румынской лингвистики: определение синтаксической связи. Решением этого вопроса является использование точных критериев для идентификации существующих синтаксических связей в румынском языке: значение синтаксических единиц и степень их взаимодействия, коммуникативный план, которому принадлежат синтаксические единицы, влияние образования связи на уровень синтаксических функций.

Ключевые слова: синтаксическая связь, синтаксическая единица, синтаксическая функция, подчинённость, сочинённость, неотъемлемость, подчинительные союзы, сочинительные союзы.


The article deals with the issue of Romanian linguistics: the definition of syntactic communication. The solution to this problem is to use the exact criteria for the identification of existing syntactic relations in Romanian language: the importance of syntactic units and their interaction, communicative plan to which belong syntactic units, the effect of bond formation on the level of syntactic functions.

Key words: syntactic relation, syntactic unit, syntactic function, subordination, coordination, interdependence, subordinate conjunctions, coordinate conjunctions.


Література:

 1. Diaconescu I. Sintaxa limbii române. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1995. – 256 p.
 2. Dicţionarul general de ştiinţe ale limbii. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1997. – 768 p.
 3. Dimitriu C. Tratat de gramatică a limbii române. II. Sintaxa. – Iaşi: Institutul European, 2002. – 945 p.
 4. Frâncu C. Evoluţia reflecţiilor privind limbajul din antichitate până la Kant. – Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 1998. – 180 p.
 5. Guţu-Romalo V. Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1973. – 280 p.
 6. Heliade-Rădulescu I. Gramatica românească. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1982. – 560 p.
 7. Iordan I., Robu Vl. Limba română contemporană. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. – 688 p.
 8. Irimia D. Gramatica limbii române. – Iaşi: Polirom, 1997. – 543 p.
 9. Merlan A. Sintaxa limbii române. – Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza, 2001. – 272 p.
 10. Nagy R. Sintaxa limbii române actuale. – Suceava: Editura Universităţii Ştefan cel Mare, 2002. – 370 p.
 11. Tiktin H. Gramatica română. Etimologia şi sintaxa, Ediţia a III-a. – Bucureşti: Editura Tempo, 1945. – 264 p.