Взаємозв’язок змістового та матеріального аспектів речення  (на матеріалі англомовних енциклопедичних текстів біографічної тематики)

Мелешкевич Лариса Миколаївна, канд. філол. наук

Київський національний лінгвістичний університет

2013.– Vol. 7 : 34-38Pdf


У статті розглядаються способи репрезентації глибинних предикатів та їхнього актантного оточення у поверхневих структурах речень в англомовних енциклопедичних текстах біографічної тематики. Автор аналізує співвідношення семантичних та поверхневих структур.

Ключові слова: предикат, семантична структура речення, поверхнева структура речення, англомовний біографічний текст, енциклопедична стаття.


В статье рассматриваются способы репрезентации глубинных предикатов и их актантного окружения в поверхностных структурах предложений в англоязычных энциклопедических текстах биографической тематики. Автор анализирует соотношение семантических и синтаксических структур.

Ключевые слова: предикат, семантическая структура предложения, поверхностная структура предложения, англоязычный биографический текст, энциклопедическая статья.


The article deals with the way that deep predicates and sets of their actants are represented in surface structures in the English biographical texts of encyclopediaentries. The correlation of semantic and surface structures is analyzed.

Key words: predicate, semantic structure of a sentence, surface structure of a sentence, English biographical text, encyclopedia entry.


Література:

  1. Мелешкевич Л. М. Предикати ідентифікації і характеризації в англомовних текстах енциклопедичних статей: семантичні і функціонально-граматичні особливості : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Лариса Миколаївна Мелешкевич. – К., 2011. – 243 с.
  2. Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам / А. Мустайоки. – М. : Языки славянской культуры, 2006. – 512 с. – (Studia philologica).
  3. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса: материалы к трансформационной грамматике русского языка / Е. В. Падучева. – М. : КомКнига, 2007. – 296 с.
  4. Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість : монографія / Т. В. Радзієвська; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2010. – 491 с.
  5. LDCE: Longman Dictionary of Contemporary English. – Edinburg : Longman, 2005. – 1949 p.
  6. MED: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – Malaysia : Macmillan, 2007. – 1748 p.
  7. OALD: Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 1900 p.
  8. TEA: The Encyclopedia Americana. In 30 Volumes. – Danbury, Connecticut : Grolier Incorporated, 1997.
  9. TNEB: The New Encyclopædia Britannica. In 32 Volumes. – Chicago : Encyclopædia Britannica, 1993.
  10. Van Valin R. D. Jr. Exploring the Syntax-Semantics Interface / Robert D. Van Valin, Jr. – Cambridge : Cambridge University Press, 2005. – 310 p.