Запозичення як елемент розвитку українського лексикону другої половини XVI–XVII ст.

Гриценко Світлана Павлівна

канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2016.– Vol. 9 : 189-201Pdf

Великий інтерес мовознавців до проблеми переймання лексичних запозичень та їх адаптації до системи мови-реципієнта зумовлений значною кількістю цих елементів в українських писемних пам’ятках XVI-XVII ст. Аналіз пам’яток староукраїнської писемності XVI-XVII ст. виявив тяжіння до мовної традиції попереднього періоду, наявність різнотематичної праслов’янської лексики. Інтенсивна розбудова лексичної системи староукраїнської мови, зумовлена культурно-історичними подіями XVI-XVII ст., спричинила найбільшу в історії розвитку української мови „хвилю” запозичень, кожне з яких має свою історію: час переймання, шляхи входження та багатоступеневу адаптацію.

Ключові слова: запозичення; мова-реципієнт; багатоступенева aдаптація.

Заимствование как элемент развития украинского лексикона второй половины XVI-XVII вв. Большой интерес лингвистов к проблеме заимствования лексических элементов и их адаптации к системе языка-реципиента обусловлен огромным количеством этих элементов в украинских письменных источниках XVI-XVII веков. Анализ источников староукраинской письменности XVIXVII в. показал предрасположенность к языковой традиции предыдущего периода, наличие разнотематической праславянской лексики. Интенсивное развитие лексической системы староукраинского языка, обусловленное культурно-историческими событиями XVI-XVII в., способствовало крупнейшей в истории развития украинского языка „волне” заимствований; каждое лексическое заимствование имеет свою историю: период заимствования, пути вхождения в заимствующий язык, многоуровневую адаптацию.

Ключевые слова: заимствование; язык-реципиент; многоуровневая адаптация.

Grytsenko Svitlana, Ph.D., Associate Professor

Kyiv National Taras Shevchenko Univercity

Borrowing as an Element of Development of Ukrainian Lexicon of the Second Half of XVI–XVII ct.

Great interest of linguists to the problem of acceptance of lexical adoptions and their adaptation in the system of language-recipient is caused by a large quantity of these adoptions inside Ukrainian literate sources of the XVI-XVII-th centuries. Analisys of sources of ancient Ukrainian literal of the XVI-XVIIth centuries has shown the tendancy to keeping language traditions of the previous period, presence of ancient Slavonic lexics of different semantics. Intensive development of the lexical system of ancient Ukrainian language was caused by cultural and historical events of the XVI-XVII-th centuries. This development was characterized by the most signifi cant in the history of the Ukrainian language “wave”of adoptions, each of them having it’s own history, which includes time of reception, ways of intrusion and multilevel adaptation.

Key words: adoption; lаnguage-recipient; multilevel adaptation.

Література:

 1. Багалій Д. Маґдебурзьке право на Лівобічній Україні // Розвідка про міста і міщанство на Україні-Руси в XV–XVIII вв. – Львів: Друкарня НТШ,1904. – Ч. ІІ. – С. 387-442.
 2. Богородский Б.Л. Русская судоходная терминология в историческом аспекте : Автореферат дис. …докт. филол. наук – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1964. – 32 с.
 3. Бойко Н.І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 550 с.
 4. Винник В.О. Назви одиниць виміру і ваги в українській мові / Василь Винник. – К. : Наукова думка, 1966. – 148 с.
 5. Gajda S. Wprowadzenie do teorii terminu / Stanisław Gajda. – Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1990. – 146 s.
 6. Герасименко Н.А. Социально-экономическая обусловленность земельных мер на левобережной Украине в 18 в. / Нэля Герасименко. – К. : автореф. к.и.н., 1991. – 15 с. Герасименко Н. Одиниці виміру землі на лівобережній Україні у 2 п. 17 – 18 ст. / Неля Герасименко // ЗНТШ, 1996. – Т. 231. – С. 206-233.
 7. Горбач О. Українська морська й судноплавна термінологія / Олекса Горбач // Відбитки з журналу „Вісті Братства колишніх Вояків і УД УНА”. – Чч. 3-6 (77-80) та 11-12 (85-86). – Мюнхен, 1958. – С. 3-28.
 8. Горобець В.М. Засади політичних систем та інституційні моделі Гетьманщини, Запорозьеої Січі, Собожанщини та Правобережної України. // Історія української культури. – Т. 3. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 107-150.
 9. Гриценко С.П. Лексичні латинізми в українськомовних текстах кінця XVI–XVII ст. Монографія. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2011 (1). – 367 с.
 10. Даниленко В. Русская терминология : опыт лингвистического описания / Валерия Даниленко. – М. : Наука, 1977. – 248 с.
 11. Дашкевич Я.Р. З історії метрологічної служби на Україні в 15 – 1 п. 17 ст. / Ярослав Дашкевич // Середні віки на Україні. – К. : Наукова думка, 1972. – Т. 2. – С. 168-178.
 12. Єрофеїв І.Ф. До питання про старі українські міри, вагу та грошовий облік. / Іван Єрофеїв // Роботи з метрології. – 1927. – Т. 2. – С. 5-52.
 13. Ісаєвич Я.Д. Деякі питання української метрології 16 – 18 ст. / Ярослав Ісаєвич // Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР, 1961. – № 2. – С. 3-13.
 14. Котляр М.Ф. Нариси історії обігу і лічби монет на Україні XIV-XVIII cт. / Микола Котляр. − К. : Наук. думка, 1981. − 240 с.
 15. Котляр М.Ф. Гроші і грошове господарство. / Микола Котляр // Історія української культури. – Т. 3. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 1086-1100.
 16. Крыжановская А. Сопоставительное исследование терминологии современных русского и украинского языков : проблемы унификации и интеграции / Анна Крыжановская . – К. : Наук. думка, 1985. – 204 с.
 17. Michalonis Litvani. De moribus Tartarorum, Litvanorum et Moscorum Fragmina decem, multiplici historia referta. // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. / Изд. И. Калачевым. – М., 1854. – Кн. 2, половина вторая, отд. 5. – С. 60, 62, 66.
 18. Малевич Л. Особливості української термінології донаукового періоду (на матеріалі гідромеліоративної термінолексики) / Леся Малевич // Мовознавство. – 1999. – № 4-5. – С. 51-58.
 19. Мойсієнко А.К. До питання про експресивність // Стилістика української мови. Збірник наукових праць. – К. : Вид-во КДПУ, 1990. – С. 25-28.
 20. Отамановський В. Развитие городского строя на Украине в XV-XVІІІ вв. и магдебургское право // Вопросы истории. – 1958. – №9. – С. 59-77.
 21. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию во ІІ половине XVII в. – М., 1897. – Ч. 3. – С. 80-81; Ч. 4. – С. 184.
 22. Романова Н. Язык науки как результат и источник познания / Н. Романова // Методологические и философские проблемы языкознания и литературоведения. – Новосибирск, 1984. – С. 42-56.
 23. Сидоренко О.Ф. Про стан вивчення української метрології. / Олена Сидоренко // Український історичний журнал. – 1970. – № 5. – С. 106-111.
 24. Сидоренко О.Ф. З давньої української метрології : „відро”. / Олена Сидоренко // Український історичний журнал. – 1971. – № 4. – С. 74-77.
 25. Сидоренко О.Ф. Історична метрологія лівобережної України 18 ст. / Олена Сидоренко – К. : Наукова думка, 1975. – 160 с.Смолій В., Степанков В. Дипломатична боротьба за збереження Української держави. / Валерій
 26. Смолій, Валерій Степанков // Нариси з історії дипломатії України. – К. : Вид. дім „Альтернативи”, 2001. – С. 163 -207.
 27. Cмолій В.А. Чинність Литовських Статутів, маґдебурзького права та юридичних норм Польщі. // Історія української культури. – Т. 3. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 207-216.
 28. Смолій В., Степанков В. Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького / Валерій Смолій, Валерій Степанков // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х тт. – К. : Вид. дім „Києво Могилянська Академія”, 2006. – Т. 1. – С. 355 -370.
 29. Снетова Г. Русская историческая терминология / Галина Снетова. – Калинин : Изд-во КГУ, 1984. – 86 с.
 30. Soboleva N.A. Grosze praskie w Wielkim Ksiąstwie Litewskim. / Надія Соболева // Wiadomości numizmatyczne. – 1970. – T. 14, № 2. – S. 107-117.
 31. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка 30–90-е годы XIX века. – М.–Л. : Наука, 1965. – 565 с.
 32. Сороколетов Ф.П. История военной лексики в русском языке XI–XVII вв. – Л. : Наука, 1970. – 383 с.
 33. Теличенко И.В. Из истории финансов в Малороссии и Слободской Украине. / Иван Теличенко. // Киевская старина, 1888. – № 3. – С. 10-15.
 34. Худаш М.Л. Метрологічна термінологія в українській мові кінця XVI–початку XVII ст. (На матеріалах ділових документів Львівського Ставропігійського братства). / Михайло Худаш // Доповіді та повідомлення Львівського педагогічного інституту. Серія філологічна. – Вип. 2, 1956. – С. 33-36.
 35. Чечитко Ю.Т., Потеряйко Я.И. История морского флота : Материали к спецкурсу в помощь курсантам и преподавателям. – Вып. 1. – Одесса : ОГМА, 1992. – С. 40-44.
 36. Чухліб Т. Культура дипломатичних відносин. // Історія української культури. – Т. 3. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 265-292.
 37. Шевченко Ф.П. Дипломатична служба на Україні під час Визвольної війни 1648–1654 рр. / Федір Шевченко // Історичні джерела та їх використання. – К. : Наукова думка, 1964. – Вип. 1. – 292 с.
 38. Шугаевский В.А. Монеты и денежный счёт в левобережной Украине в XVII в. / Валентин Шугаевский. – Чернігів : Сіверянська думка, 1918. – 57 с.
 39. Шугаєвський В. До питання про грошовий обіг на Україні в XVII ст. : чи була на Україні власна монета? / Валентин Шугаевский // ЗУНТК, 1925. – Т. 19. – С. 55-61.
 40. Яковенко Н.Н. О языковом составе гродских и земских книг Правобережной Украины на протяжении XVII века. / Н. Н. Яковенко // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории. – Днепропетровск, 1983. – С. 64-72.

Список умовних скорочень:

АрхЮЗР – Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Ч. 1, т. 1: Акты, относящиеся к истории православной церкви Юго-Западной России (1481-1596 гг.). – К., 1859; Ч. 6, т. 1: (Приложение) Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в Юго-Западной России в XVI–XVIII ст. (1498-1795 гг.). – К., 1876;

АЮЗР – Акты, относящиеся к истории южной и западной России, собранные и изданные археографическою комиссией. – Спб., 1863-1892. – Т. 1. 1361-1598: Тип. Праца. – 1863. – 301, 15 с.

БМК – Берестейська митна книга, 1583 р. – Оригінал зберігається в ЦБ АН Литви у Відбнюсі, ф. 16, № 3, арк. 1-100 зв.

ДМВН – Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. . / Підгот. до вид. Німчук В.В., Русанівський В.М., Симонова К.С., Франчук В.Ю., Черторизька Т.К. – К. : Наукова думка, 1981. – 315 с.

ІУМЛФ – Історія української мови. Лексика і фразеологія / Під ред. В.М. Русанівського. – К. : Наук. думка, 1983. – 744 с.

РЗВ – Реєстръ запорожскому войску 1649 г., съ гербомъ Хмелницкаго и подписями Богдана Хмелницкаго и Ивана Выговскаго. – Зберігається в ЦДАДА Росії, ф. 196, оп. 1, спр. 1691.

ТУВН – Торгівля на Україні XVI – середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина. / Підгот. до вид. Кравченко В.М., Яковенко Н.М. – К. : Наукова думка, 1990. –