Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини

←2017. – Vol.11

Зевако Валентина Іванівна

канд. філол. наук, доц.

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського


FULL TEXT PDF (UKRAINIAN)


АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто явища протези й аферези, що належать до фонетичних особливостей східнополіських говорів української мови. Проаналізовано найвиразніші звукові риси сіверської говірки, локалізованої на півночі Новгород-Сіверщини, відзначено її специфіку щодо основного східнополіського масиву. Детально, на базі значного фактичного матеріалу, зібраного автором, прокоментовано реалізацію в говірці протетичних приголосних [в], [й] [г] та голосних [і], [о]; окрему увагу приділено системі протетичних приголосних у групі вказівних займенників; наведено численні приклади історичних чергувань у // ў, і // й на початку слова, характерних для української мови загалом. Охарактеризовано та докладно проаналізовано й проілюстровано аферезу – взаємодію голосних на стику слів і морфем, а також втрату етимологічних голосних на початку слова за аналогією до власне української та запозиченої лексики. У певних випадках матеріал висвітлено в діахронічному, порівняльно-історичному та соціолінгвістичному аспектах. Установлено, що фонетичні та фонетико-граматичні процеси початку слова, які відбуваються в сіверській говірці, за своєю природою й особливостями реалізації відповідають загальним тенденціям розвитку північноукраїнських діалектів та органічно входять до східнополіського мовного ареалу.

Ключові слова: східнополіський говір, сіверська говірка, фонетичний процес, протетичний приголосний, протетичний голосний, афереза.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Дзендзелівський, Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології / Й. О. Дендзелівський. – Ч.1. Фонетика. – Ужгород, 1965. – 126 с.
  2. Зевако, В. І. Фонетико-граматичні особливості східнополіських говірок Новгород-Сіверщини / В. І. Зевако // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький : ХмЦНП, 2015. – Вип. 8. – С. 64–67.
  3. Матвіяс, І.Г. Групування говорів української мови / І.Г. Матвіяс // Структура українських говорів. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 3–68.
  4. Півторак, Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (історико-фонетичний нарис) / Г. П. Півторак. – К.: Наукова думка, 1988. – 280 с.
  5. Тимошенко, П. Д. Засоби милозвучності (евфонії) української мови / П. Д. Тимошенко // Українська мова в школі, 1952. – № 4. – С. 3–14.
  6. Шевельов, Ю. Історична фонологія української мови / Ю. Шевельов [перекл. з англ. С. Вакулено, А. Даниленко]. – Х.: Акта, 2002. – 1054 с.