Вимоги


ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ
для публікації у фаховому збірнику наукових праць
STUDIA LINGUISTICA” (2024 р.)
ISSN 2411-1562

Лінгвістичний музей імені професора Костянтина Тищенка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
м. Київ, 01033, вул. Володимирська 60, ауд. 455; тел. +380985257369
e-mail: studia.linguistica@ukr.net

Наказом МОН України від 02.07.2020 р. № 886 збірнику наукових праць «STUDIA LINGUISTICA» підтверджено статус фахового із дисциплін філологічного (мовознавство) профілю і належність до категорії «Б».

Редакція фахового збірника наукових праць “Studia Linguistica” розглядає подані до друку матеріали (статті, рецензії, хроніки тощо) від спеціалістів у галузі лінгвістики за умови, що подані рукописи не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника та оформлені відповідно до редакційних вимог.

1. Матеріали для публікації приймаються від спеціалістів у галузі лінгвістики. Мови публікацій: українська, англійська, німецька, французька, румунська, польська.
2. Обсяг публікації – 0,5 друк. арк. (від 8 до 12 повних сторінок, включаючи літературу).
3. Відцентрована назва статті друкується жирними ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman, 14). Назва повинна містити не більше 12 слів.
4. Нижче (через 2 інтервали) відцентровано жирним курсивом Прізвище, Ім’я, По батькові автора. Нижче через 1 інтервал звичайним курсивом по центру науковий ступінь та вчене звання (н-д, д-р філол. наук, проф.; канд. філол. наук, доц.; викл.; асист.; асп.; студ.); ще нижче через 1 інтервал відцентровано звичайним курсивом місце роботи або навчання (назва установи пишеться повністю, без скорочень) (шрифт – Times New Roman, 14). Нижче зазначається e-mail автора статті.
5. Нижче подається вступна анотація обсягом від 200 до 250 слів, яка має бути інформативною в частині основних методів, результатів, висновків та перспектив роботи. Ключові слова (6-8 слів) подаються мовою самої статті. Друкується 13 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал курсивом (слово Анотація не писати, а слова Ключові слова: писати після анотації з нового рядка).
6. Нижче подаються назва статті, ім’я автора та вступна анотація обсягом від 200 до 250 слів і ключові слова англійською мовою. Якщо стаття написана англійською мовою, то ім’я автора, назва публікації, анотації та ключові слова подаються обов’язково українською та однією із затверджених редколегією іноземних мов (друкуються шрифтом Times New Roman 13 через 1 інтервал (слово Summary не писати, а слова Key words: писати після анотації з нового рядка курсивом).
7. Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman 14, без переносів. Поля вгорі, внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см; відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично).
8. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом.
9. Чітко диференціювати тире і дефіс. Значення слів, виразів тощо беруться в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими “ та закритими ”).
10. Текст статті повинен містити: 1) вступ; 2) основну частину; 3) висновки та перспективи подальших розвідок; 4) літературу; 5) список джерел ілюстративного матеріалу (за наявності); 6) References.
11. Вступ має містити огляд досліджень розглядуваної у статті проблеми у світовій та вітчизняній лінгвістичній літературі (історія питання), мету та завдання роботи. Основна частина містить характеристику матеріалів та методів дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Висновки та перспективи подальших розвідок окреслюють результати розв’язання заявлених у Вступі завдань та задають вектор наукового руху вперед у рамках зазначеної проблематики.  Література оформлюється згідно з Chicago Style: Notes and Bibliography. Всі джерела зі списку літератури мають бути процитовані в тексті статті. Список джерел ілюстративного матеріалу (за наявності) оформлюється згідно вимог до списку літератури. References (оформлені згідно з вимогами зарубіжних стандартів).
12. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з посиланням на прізвище і рік видання, номер сторінки вказується після коми, наприклад [Голубовська 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, р. 254].
13. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками питання та оклику, а також після дужки та лапок не ставити пропусків.
14. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці Література (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в алфавітному порядку. Бібліографічний опис складається згідно з Chicago Style: Notes and Bibliography. З абзацу 1,25 см починається перше джерело. Шрифт Times New Roman 12, 1 інтервал. Кожна позиція списку літератури подається з нового рядка. Спочатку подавати в переліку за алфавітом видання російською та українською мовами, потім – іноземними (теж за абеткою). Усі роботи одного автора потрібно вказувати за зростанням років видання.
15. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється згідно з вимогами до списку Літератури, за нумерацією продовжує список літератури.
16. Список літератури під заголовком References (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в якому посилання оформлюються згідно з вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді транслітерації за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що представлена на сайті: http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у квадратних дужках. Список повинен повторювати у своїй послідовності список Літератури та Список джерел ілюстративного матеріалу. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.

Схема бібліографічного посилання:
– автор (и) (транслітерація);
– назва статті (транслітерація);
– [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках];
– назва українського джерела (транслітерація);
– [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних дужках – парафраз (для журналів можна не робити)];
– вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки цифрові;
– позначення мови статті (In Ukr.).
Приклад опису статті:
Cherniukh, B. V. «Markery prjamoi’ movy u ryms’kij poezii’ epohy Avgusta (na
materiali “Metamorfoz” Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the
Augustan Period (on “Metamorphoses” by Ovid)].» Studia Linguistica 15 (2019): 277-
290 (In Ukr.).

17. Після References подається дата надходження авторського оригіналу
до редколегії. Шрифт Times New Roman 10.
18. Вартість публікації до 12 стор. – 750 грн.; понад 12 стор. – по 50 грн. за кожну сторінку. Оплата банківським переказом на рахунок IBAN UA143052990000026206735477697 або на картку 5168745691691759. Квитанцію про оплату просимо відправляти на електронну пошту studia.linguistica@ukr.net

Оплата здійснюється після рецензування і перевірки тексту поданої статті на плагіат.

50% КОШТІВ БУДЕ ВІДПРАВЛЕНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ.

19. Статті проходять подвійне рецензування та перевіряються на плагіат. У разі виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до друку. Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних вимог.
20. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:
– Прізвище, Ім’я, По батькові;
– посада та місце роботи або навчання;
– науковий ступінь та вчене звання;
– адреса, телефон, e-mail.
Дата надходження статті до редакції