Значення латинської мови для формування історико-філологічної  концепції румунського Просвітництва кінця XVIII – початку ХІХ століття

Лучканин Сергій Мирославович, кандидат філологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2008. – Vol. 1 : 93-99Pdf


Румунське просвітництво характеризувалося виразною народнонаціональною ідеєю. Автор зупиняється на питанні про латиномовні граматики румунської мови (Самуїла Міку та Георге Шінкая, Йона БудайДеляну, Іоана Алексі, Августа Требонія Лавріана), їхньому впливі на становлення національної класичної філології, історіографії національної історії в порівнянні з античною (“Хроніка румунів” Георге Шінкая та “Історія русів”), з якої вона виводиться, просвітницькій художній літературі (“Циганіада” Будай-Деляну та “Енеїда” Івана Котляревського), яка античні образи проектує на сучасність і т.п. 

Ключові слова: Просвітництво, латинська мова, румунська мова, історіографія античної історії, латиномовні граматики.


The present article deals with the problem of reception of principle theoretical humanitarian ideas of the Ancient World in the Age of Enlightenment. In particular it goes about the formation of historiography of the Ancient World which influenced some theoretical views of the scientists of Enlightenment (Vico, Volter, Didro, Gibbon, Dickson, Winckelman, Lessing, Herder, etc.). The special accent is made on the reception of the Ancient World heritage by Romanian Enlightenment in the frames of which lots of attention is paid to the problem of Latin origin of Romanians and Romanian language.

Key words: Enlightenment, Latin, the Romanian language, historiography of the Ancient World, Grammar of the Romanian language in Latin.


REFERENCES

  1. Мегела Иван. Венгерская культура // Культура народов Центральной и ЮгоВосточной Европы в эпоху Просвещения. – М.: Наука, 1988. – С. 54–82.
  2. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1981. – 287 с.
  3. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія. – К.: Академія, 2001. – 576 с.
  4. Micu Samuil, Şincai Gheorghe. Elementa linguae daco-romanae sive valachicae // Studiu introductiv, traducerea textelor şi note de Mircea Zdrenghea. – Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1980. – 246 p.