Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації  сучасної української мови

Клименко Ніна Федорівна, член-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 100-107Pdf


Детермінування й термінування лексики розглянуто серед процесів інтелектуалізації сучасної української літературної мови. У статті на прикладі складних слів показано входження термінів до лексикону мови шляхом зростання угруповань слів, упорядкованих гіперо-гіпонімічними відношеннями, формування нових тематичних груп лексики. Детермінування відбувається завдяки калькуванню, еквівалентним перекладам термінів, перифрастичному поясненні, а також опису їх у тексті, вживанню їх у контексті спільнокореневих слів, відомих носіям мови.

Ключові слова: термінування, детермінування лексики, інтелектуалізація літературної мови, кореневі і словотвірні гнізда.


Детерминирование и терминизация лексики рассматриваются в статье среди процессов интеллектуализации современного украинского литературного языка. На примере сложных слов продемонстрировано вхождение терминов в лексикон языка, упорядоченных гиперо-гипонимическими отношениями, формирование новых тематических групп лексики, состоящих из простых слов и композитов. Детерминирование происходит путем калькирования терминов, благодаря эквивалентным переводам терминов, перифрастическому толкованию их, а также описанию их в тексте, употреблению в контексте однокоренных слов, известных носителям языка.

Ключевые слова: терминизация, детерминизация лексики, интеллектуализация литературного языка, корневые и словообразовательные гнезда.


REFERENCES

  1. Тезисы Пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистический кружок. – М.: Прогресс, 1967. – С. 17-41.
  2. Horeсký J. Dynamíka slovnej zásoby sučasnej slovenčiny / J. Horeсký, K. Buzássyová, J. Bosák. – Bratislava: Veda, 1989. – 430 s.
  3. Клименко Н.Ф. Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.І. Даниленко // Мовознавство. – 2003. – № 2 – 3. – С. 97–118.
  4. Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці і словотворенні сучасної української мови / Н.Ф. Клименко // Мовознавство. – № 2 – 3, 2008. – С. 47 – 57; її розширений текст // Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов”янських мов. Тематичний блок. ХІV Міжнародний з’їзд славістів. – К.: Нац. бібліотека України ім. Вернадського, 2008. – 127 с.
  5. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в лексиконі сучасної української мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. – К.: Видавничий дім С. Бураго. – 2008. – 335 с.
  6. Орфографічний словник української мови. – К.: Довіра, 1999. – 989 с.
  7. Український орфографічний словник. – К.: Довіра, 2007. – 983 с.
  8. Словник української мови. – Т.1 – 11. – К.: Наукова думка, 1970–80.
  9. Інверсійний словник української мови. – К.: Наукова думка, 1985. – 849 с.