Латинськомовний панегірик XVI–XVII століття

Корнієнко Віра Валентинівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 125-129Pdf


В епоху Ренесансу відбулися важливі зміни не тільки в соціальній, культурній сфері життя, але й в літературі. Українсько-польське єднання та співробітництво в галузі культури мають давнє і глибоке коріння. Багато українських письменників орієнтувалось на досягнення польської літератури. Було започатковано елітарне письменство, досить поширене в шляхетських колах, з метою задоволення їх запитів та смаків. Про те, що панегірики писалися суто для суспільної верхівки, свідчить їх мова: латинська, польська, зрідка книжна українська. Тому, цю статтю присвячено дослідженню латинськомовного панегірика XVI–XVII століття на території Східної Європи.

Ключові слова: панегірик, гуманісти, Ренесансна поезія, елітарна поезія, елітарне письменство, українсько-польське єднання.


В эпоху Ренессанса состоялись важные изменения не только в социальной, культурной области жизни, но и в литературе. Украинско-польское единение и сотрудничество в области культуры имеют давние и глубокие корни. Много украинских писателей ориентировались на достижения польской литературы. Было основано элитарное писательство, достаточно распространенное в благородных кругах, с целью удовлетворения их запросов и вкусов. О том, что панегирики писались сугубо для общественной верхушки, свидетельствует их язык: латинский, польский, изредка книжный украинский. Потому данная статья посвящена исследованию латиноязычного панегирика XVI-XVII века на территории Восточной Европы.

Ключевые слова: панегирик, гуманисты, ренессансная поэзия, элитарная поэзия, украино-польское объединение.


In the epoch of Renaissance important changes took place not only in the social, cultural sphere of life but also in literature. Ukrainian-polish unity and collaboration in the sphere of culture have an old and deep root. Many Ukrainian writers focused on the achievements of Polish literature. The elite writing, widespread enough in noble circles was founded. And the only purpose of that was satisfaction of their queries and tastes. As far as panegyrics were written especially for elite, the language were: Latin, Polish and sometimes Ukrainian. Therefore, this article is devoted to the research of Latin panegyrics of XVI–XVII centuries on the territory of Eastern Europe.

Key words: panegyric, humanists, Renaissance poetry, Ukrainian-Polish unity.


REFERENCES

 1. Альбрехт фон М. История Римской литературы, в 3-х томах / Михаэль фон Альбрехт, ГЛК Ю.А. Шичалина. – М., 2005. – Т. ІІІ. – С. 162.
 2. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи відродження в українській філософії 15 початку 17 століття / Володимир Дмитрович Литвинов. – К.: видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2000. – С. 4, 5.
 3. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1967. – С. 51.
 4. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К.: Наукова Думка. – 1990. – С. 527.
 5. Літературознавчий словник-довідник “Nota Bene”. – К.: Видавничий центр Академія, 1997.
 6. Голенищев-Кутузов И.М. Славянские литературы: Ст.и исслед. – М., 1973. – С. 133-134.
 7. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. – М., 2005.
 8. Українська поезія. середина 17 ст. / упор. В. І. Крекотень, М. М. Сулима. – К.: Наукова Думка, 1992.
 9. Яковенко Н. М. Топос з’єднаних народів. – К., 2003.
 10. Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII ст./ Упор. В.П. Колосова, В.І. Крекотень, 1978.
 11. Радишевський Р. П. Украiнсько-польськi лiтературнi зв’язки XVI-XVIII ст. (деякi пiдсумки i перспективи дослiдження) // Украiнська лiтература XVI-XVIII ст. та iншi слов’янськi лiтератури. – К., 1984. – С. 186–205.