Міфогенна топіка як джерело просторових номінацій:  когнітивно-аксіологічний аспект

Богуцький Вадим Миколайович. викл.

Київський національний університет внутрішніх справ

2009. – Vol. 3 : 20-27Pdf


У статті на матеріалі українських, англійських, іспанських паремій вивчається лінгвокреативний потенціал міфогенних топосів. Основну увагу зосереджено на локусах пекло і рай, а також тематично пов’язаних з ними міфолексемах чорт і Бог як засобах просторової номінації та актуалізації цiннісної картини світу відповідних етносів.

Ключові слова: простір, концепт, фрейм, семантика, фразема, паремія, міфолексема.


В статье на материале украинских, английских, испанских паремий исследуется лингвокреативный потенциал мифогенных топосов. Основное внимание сфокусировано на локусах ад и рай, а также тематически связанных с ними мифолексемах черт и Бог как средствах пространственной номинации и актуализации ценностной картины мира соответствующих этносов.

Ключевые слова: пространство, концепт, фрейм, семантика, фразема, паремия, мифолексема.


The article is devoted to linguistic-creative potential of mythgenous topoi on basis of Ukrainian, English and Spanish paroemias. Main attention is paid to loci hell and paradise, and thematically linked mythlexemes devil and God as means of spatial nomination and actualization of value world model of  appropriate ethnic communities.

Key words: space, concept, frame, semantics, phraseological word combinations, paroemia, mythlexeme.


REFERENCES

  1. Горбач Н. В. Парафраза апокрифічних мотивів у “Слові про Лазареве воскресіння” // http://eprints.zu.edu.ua/788/1/6.pdf
  2. Етимологічний словник української мови: В 7 т. – К.: Наукова думка. – Т. 4: Н-П / Уклад. В. В. Болдирєв та ін.; ред. тому В. Т. Коломієць, В. П. Скляренко. – К.: Наукова думка, 2003. – 656 с.; Т. 5: Р–Т / Уклад. В. В. Болдирєв та ін. – К.: Наукова думка, 2006. – 704 с.
  3. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1984. – 944 с.
  4. Левинтова Э. И., Вольф Е. М., Мовшович Н. А. и др. Испанско-русский фразеологический словарь / Под ред. Э. И. Левинтовой. – М.: Русский язык, 1985. – 1074 с.
  5. Українські приказки, прислів’я і таке інше: Збірник О. В. Маркович та ін. / Уклав М. Номис. – К.: Либідь, 1993. – 768 с. (Серія: “Літературні пам’ятки України”).
  6. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman House, Burnt Mill, Harlow, 2005. – 1950 p. (LDCE).
  7. Електронний ресурс: http://www.diccionario.ru.
  8. Електронний ресурс: http://www.phrases.org.uk.
  9. Електронний ресурс: http:// www.slovnyk.net.
  10. Електронний ресурс: Online Etymology Dictionary // http://www.etymonline.com.