Макропоетика грецьких народних казок

Найдьонова Лідія Андріївна, асп.

Маріупольський державний гуманітарний університет

2009. – Vol. 3 : 223-230Pdf


У статті розглянуто художні, стилістичні та поетичні особливості мови грецьких народних казок, досліджено специфіку функціонування художніх засобів у грецьких народних казках. Авторка визначає, що грецькі народні казки мають таку саму структуру, як і казки інших народів, тобто їм властиві на рівні макропоетики ініціальні, медіальні та фінальні традиційні формули, а також елементи цих формул: приказки, зачини і кінцівки, зв’язки й описи.

Ключові слова: стилістика, макропоетика, казка, традиційні формули, ініціальні формули, медіальні формули, фінальні формули, зачин, приказка, кінцівка, опис, зв’язки.


 В статье рассмотрены художественные, стилистические и поэтические особенности языка греческих народных сказок, исследована специфика функционирования художественных средств в греческих народных сказках. Автор определяет, что греческие народные сказки имеют такую же структуру, как и сказки других народов, то есть им свойственны на уровне макропоэтики инициальные, медиальные и финальные традиционные формулы, а также элементы таких формул: присказки, зачины и концовки, связки и описания.

Ключевые слова: стилистика, макропоэтика, сказка, традиционные формулы, инициальные формулы, медиальные формулы, финальные формулы, зачин, поговорка, концовка, описание, связки.


 The artistic, stylistic and poetic language features of the Greek folk tales are highlighted in the article; the functioning specifics of artistic facilities in the Greek folk tales are investigated. The author realizes that the Greek folk tales have the same structure as tales of other nations, i.e. they are characterized on the level of macropoetics by initial, medial and final traditional formulas, and also elements of these formulas: introductions, beginnings and tailpieces, time markers and descriptions.

Key words: stylistics, macropoetics, tale, traditional formulas, initial formulas, medial formulas, final formulas, introduction, beginning, tailpiece, description, time markers.


REFERENCES

 1. Богатырёв П.Г. Фольклор как искусство слова / П.Г. Богатырёв. – М. – 1969. – 237 с.
 2. Бураева Т.В. Язык калмыцких народных сказок (на материале “Калмыцких сказок” Г.И. Рамстедта): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 / Т.В. Бураева. – Элиста, 2006. – 24с.
 3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В.В. Виноградов. – М., 1963. – 147 с.
 4. Герасимова Н.М. Пространственно-временные формулы русской волшебной сказки / Н.М. Герасимова // Руський фольклор. – М.; Л., 1978. – Вып. 18.
 5. Гром’як Р.Т. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
 6. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / В.М. Жирмунский. – Л.: Наука, 1977. – С. 28.
 7. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови / А.П. Коваль. – К., 1987. – 258 с.
 8. Кушина Н.І. Традиційні формули як проблема відтворення англійською мовою етномовного компонента українських народних казок / Н.І. Кушина // Теорія і практика перекладу: Укр. наук. зб. – Вип. 20. – К., 1994. – С. 74–82.
 9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник / Олександр Данилович Пономарів. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.
 10. Рошияну Н. Традиционные формулы сказки / Н. Рошияну. – М., 1974.
 11. Хориков И.П. Новогреческо-русский словар / И.П. Хориков, М.Г. Малев. – М.: Культура и традиции, 1993. – 854 с.
 12. Μιχάλης Γ. Μερακλής. Λαική τέχνη. Ελληνική λαογραφία, Γ΄ τόμος / Γ. Μιχάλης. – Αθήνα: Οδυσσέας, 1992.
 13. Παράσογλου Γ.Μ. Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Ινστιτούτο νεοελληνικών σπουδών / Γ.Μ. Παράσογλου. – Θεσσαλονίκη, 2002. – 560 σ.
 14. Καφαντάρης Κ. Ελληνικά λαϊκά παραμύθια / Κ. Καφαντάρης. – Α.: Ποταμός. – 2005. – 629 σ.
 15. Μέγας Γ.Α. Ελληνικά παραμύθια / Γ.Α Μέγας. – Α. – 1967. – 236 σ.
 16. Σέργη Γ. Λαϊκά παραμύθια των Δωδεκανήσων / Γ. Σέργη. – Α. – 2004. – 396 σ.