Емоційні та етноспецифічні конфліктогенні фактори  в побутовому конфліктному діалозі  (на матеріалі новели А. Кодзяса “Ягуар”)

Перепльотчикова Світлана Євгеніївна, канд. філол. наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 253-259Pdf


У статті розглядається конфліктна комунікативна взаємодія персонажів новели А. Кодзяса “Ягуар”, аналізуються причини комунікативної невдачі та роль емоційних та етноспецифічних факторів у регулюванні мовленнєвої поведінки комунікантів.

Ключові слова: конфліктна комунікативна взаємодія, комуніканти, комунікативна невдача, емоційні та етноспецифічні конфліктогенні фактори.


В статье рассматривается конфликтное коммуникативное взаимодействие персонажей новеллы А. Кодзяса “Ягуар”, анализируются причины коммуникативной неудачи и роль эмоциональных и этноспецифических факторов в регулировании речевого поведения коммуникантов. 

Ключевые слова: конфликтное коммуникативное взаимодействие, коммуниканты, коммуникативная неудача, эмоциональные и этноспецифические конфликтогенные факторы.


The article observes conflict communicative interaction of the personages of the A. Kodzias’s short story “Jaguar”, analyses causes of the communicative failure and the role of emotive and ethnospecific factors in regulation of speech behavior of the communicants. 

Key words: conflict communicative interaction, communicants, communicative failure, emotive and ethnospecific conflict-causing factors. 


REFERENCES

  1. Бєлова А.Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики / А.Д. Бєлова // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. – С. 11–16.
  2. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 284 с.
  3. Корольова А.В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в ситуаціях конфлікту / А.В. Корольова // Studia Linguistica: Зб. наук. пр. – Вип. 1. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 49–54.
  4. Кудоярова О.В. Емоційні тактики у конфліктному професійному спілкуванні англомовних медиків / О.В. Кудоярова // Вісник СумДУ. Серія “Філологія”. – №1. – Суми, 2008. – С. 52–57.
  5. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. − Полтава: Довкілля-К, 2006. − 716 с.
  6. Третьякова В.С. Конфликт глазами лингвиста / В.С. Третьякова // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. – Барнаул, 2000. – С. 127–140.
  7. Яшенкова О.В. Стратегії і тактики мовленнєвого спілкування у діловій сфері / О.В. Яшенкова // Мовні і концептуальні картини світу. – 2003. – №9. – С. 360-367.
  8. Κακαβούλια Μ. Πέρα από τον εσωτερικό μονόλογο. Η πολιτική της γλώσσας στο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Κοτζιά: Η περίπτωση του Ιαγουάρου / Μ. Κακαβούλια // Κακαβούλια Μ. Μελέτες για τον αφηγηματικό λόγο / Μ. Κακαβούλια. − Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2003. − Σ. 55-81.
  9. Κοτζιάς Α. Ιαγουάρος / Α.Κοτζιάς. − Αθήνα: Κέδρος, 1987. − 121 σ.