Вербальний ритм в концепції М. Калиновича  й експериментально-фонетичне дослідження

Теряєв Дмитро Олексійович, канд. філол. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 299-303Pdf


На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи слова встановлюється ієрархічна система вербального ритму.

Ключеві слова: мовлення, артикуляція, акустика, ієрархічна система, вербальний ритм.


На основании результатов экспериментально-фонетического исследования акустической природы слова установлена иерархическая система вербального ритма.

Ключевые слова: речь, артикуляция, акустика, иерархическая система, вербальный ритм. 


The hierarchical system of verbal rhythm is set on the basis of results of experimentally-phonetic research of acoustic nature of word.

Key words: speech, articulation, acoustics, hierarchical system, verbal rhythm.


REFERENCES

 1. Булаховський Л.А. Михайло Якович Калинович / Л.А. Булаховський // Мовознавство. – 1949. – № 8. – С. 100–102.
 2. Деркач М.Ф. Динамические спектры речевых сигналов / Деркач М.Ф., Гумецкий Р.Я., Гура Б.М., Чабан М.Е. – Львов, 1983.
 3. Жлуктенко Ю.О. Академік М.Я.Калинович – учений, педагог, людина / Жлуктенко Ю.О., Мельничук О.С., Сунцова І.П. // Мовознавство, 1988. – № 5. – С. 3–8.
 4. Калинович М.Я. Поняття окремого слова / М.Я Калинович // Мовознавство, 1935. – Т. 6. – С. 123–145.
 5. Калинович М.Я. Вступ до мовознавства. Курс лекцій, читаних у Київському державному університеті в 1938-39 навчальному році / М.Я. Калинович. – К., 1940.
 6. Калинович М.Я. Рецензія на книгу М.И. Матусевич “Введение в общую фонетику” / М.Я. Калинович // Мовознавство, 1947а. – № 4-5. – С. 257–260.
 7. Калинович М.Я. Вступ до мовознавства / М.Я. Калинович. – К.; Львів, 1947.
 8. Скалозуб Л.Г. Палатограммы и рентгенограммы современного русского язика / Л.Г. Скалозуб. – К., 1963.
 9. Скалозуб Л.Г. Динамика звукообразования (по данным кинорентгенографирования) / Л.Г. Скалозуб. – К., 1979.
 10. Теряєв Д.О. Складоритмічна структура поетичного, пісенного і музичного текстів / Д.О. Теряєв // Мова і культура. – 2002. – Вип. 5. – Кн. 3. – С. 198–207.
 11. Теряєв Д.О. Дослідження мовленнєвого ритму експериментально-фонетичними прийомами / Д.О. Теряєв // Мовні і концептуальні картини світу, 2005. – Вип. 18. – Кн. 2. – С. 211-215.
 12. Теряєв Д.О. Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) / Д.О. Теряєв// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2007. – Вип. 18. – С. 33–38.
 13. Фант Г. Акустическая теория речеобразования / Гуннар Фант [Под ред. В.С. Григорьева]. – М., 1964.
 14. Фланаган Д. Анализ, синтез и восприятие речи / Джон Фланаган. – М., 1968.