Принцип суміжності в семантиці індоєвропейського концепту *bhel, *bho, *bh, *bьl: “семантичний вітер”

Безпаленко Анатолій Мілентійович, канд. філол. наук, доц.

Національний університет біоресурсів та природокористування України

2009. – Vol. 3 : 3-8Pdf


У статті презентовано повний інвентар та рубрикацію семантичних рефлексів одного індоєвропейського кореня *bhel/*bhol/*bhl/*bьl із первинним значенням “білий”, “великий” у слов’янських мовах. Матеріал отримано шляхом суцільної вибірки із етимологічних словників слов’янських мов. Вибірка демонструє широкий діапазон семантичного розкиду. Здійснено спробу визначити закономірність утворення семантичних зсувів через призму гештальтпсихології та структурувати історикоетимологічне гніздо.

Ключові слова: семантичний зсув, семантичний рефлекс, семантичний ланцюг, гештальтпсихологія, фон, фігура, суміжність, кільця Ейлера.


В статье презентован полный инвентарь и рубрикация семантических рефлексов одного индоєвропейского корня *bhel/*bhol/*bhl/*bьl с первичным значением “белый”, “большой” в славянских языках. Материал получен путем сплошной выборки из этимологических словарей славянских языков. Выборка демонстрирует широкий діапазон семантического разброса. Осуществлена попытка определить закономерность образования семантических сдвигов через призму гештальтпсихологии и структурировать историко-этимологическое гнездо.

Ключевые слова: семантический сдвиг, семантический рефлекс, семантическая цепь, гештальтпсихология, фон, фигура, смежность, кольца Эйлера.


The complete number and classification of semantic reflexes in Slavonic languages of Indo-European соncept *bhel/*bhol/*bhl/*bьl with primary meaning “white” and “great” is presented in the article. The material is obtained by total selection from the Slavonic ethymological dictionaries. Number of reflexes impresses with wideness of semantic variety. The attempt to determine the way of semantic changes through gestalt-theory prism and structural organization of ethymological unit  is made.

Key words: semantic displacement, semantic reflexes, semantic link, gestalt-psychology, ground, figure, contiguity, Eelier rings.


REFERENCES

 1. Аллахвердов В.М. Сознание и познавательные процессы. – Психология: Учебник / В.М. Аллахвердов [Под ред. докт. психол. наук А.А. Крылова]. – М.: “Проспект”, 1999. – С. 94–132.
 2. Безпаленко А.М. Етюд про суміжність, або помітити зародження зміни / А.М. Безпаленко // Українське мовознавство. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – Вип. 32-33. – С. 62–66.
 3. Безпаленко А.М. Зміни у змісті слова у дзеркалі гештальтпсихології / А.М. Безпаленко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Леоніда Булаховського: Зб. наук. пр. (Ювілейний випуск до 120-річчя з дня народження). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 7–18.
 4. Безпаленко А.М. Мовні факти у дзеркалі гештальтпсихології. Принцип суміжності і значення / А.М. Безпаленко // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009.  – Вип. 26. – Ч. 1. – С. 65–74.
 5. Безпаленко А.М. Суміжність як когнітивно-відображальний принцип у мові та мовному аналізі (етимологічний аспект) / А.М. Безпаленко // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 52–59.
 6. Безпаленко А.М. “Фон” і “фігура” як психічні фактори розвитку семантики слова (гештальтпсихологічний погляд) / А.М. Безпаленко // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – Вип.. 24. – Ч. 1. – С. 50–57.
 7. Безпаленко А.М. Явище суміжності як психофізіологічний фактор мовних змін / А.М. Безпаленко // Українське мовознавство. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – Вип. 37. – С. 75–81.
 8. БСП – Большой психологический словарь / [Под ред Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко]. – СПб., 2006. – 649 с.
 9. ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: у 7 т. – К.: Наукова думка, 1982. – Т. 1. – 631 с.
 10. Івін О.А. Логіка: експериментальний навчальний посібник / О.А. Івін. – К.: “АртЕк”, 1996. – 232 с.
 11. Тищенко К М. Метатеорія мовознавства / Костянтин Миколайович Тищенко. – К.: Основи, 2000. – 350 с.
 12. ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков / [Под ред. О.Н. Трубачева]. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – 238 с.
 13. ЕСРЯ – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. – М.: Прогресс, – Т. 1. – 562 с.