Продуктивні афіксальні моделі англійського словотворення

Урядова Вікторія Денсіївна, викл.

Київський національний лінгвістичний університет

2009. – Vol. 3 : 312-316Pdf


У статті досліджуються ступені продуктивності моделей афіксального англійського словотворення та визначаються тенденції частиномовної продуктивності творення нових слів в англійській мові. 

Ключові слова: афіксальне словотворення, продуктивність словотворчих моделей, суфіксальні моделі, префіксальні моделі.


 В статье исследуется степень продуктивности моделей аффиксального английского словообразования, а также определяются тенденции продуктивности различных частей речи в процессах образования новых слов в английском языке. 

Ключевые слова: аффиксальное словообразование, продуктивность словообразовательных моделей, суффиксальные модели.


The article deals with models of English word formation in the context of their productivity within different parts of speech.

Key words: lexicology, lexicography, Russian – Ukrainian dictionary, word.


REFERENCES

 1. Гончарова Т.В. Аксіологічний компонент аналізу структурно-складних агентивних іменників з суфіксом -er / Т.В. Гончарова // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2002. – Т. ХХХ. С. 173–180.
 2. Гончарова Т.В. Типологія аксіологічно-маркованих агентивних номінативних оиниць з формантом –er / Тетяна Володимирівна Гончарова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 157 с.
 3. Єнікєєва С.М. Формування нових словотворчих елементів англійської мови шляхом афіксалізації лексичних одиниць / С.М. Єнікєєва // Загальні питання філології: 36. наук. пр. – Т. 1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 85–90.
 4. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского язика / В.И. Заботкина. – М.: Высш. шк., 1989. – 126 с.
 5. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80–90-ті роки XX століття: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук: 10.02.04 “Германські мови” / Ю.А. Зацний. – К., 1999. – 32 с.
 6. Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства / Е.А. Земская // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – 2-е изд. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 90–141.
 7. Каращук П.М. Словообразование английского язика / П.М. Каращук. – М.: Наука, 1977. – 303с.
 8. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Евгения Степановна Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
 9. Мешков О.Д. Английская мозаика: Кн. для преподавателя, студента, лингвиста, переводчика / Н.М. Разинкина (отв.ред.). – М. : Янус, 1996. – 174 с.
 10. Пітель В. Фактори детермінації словотворення / В. Пітель // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: Зб. наук. пр. Серія: Філологія. – Вип. 6. – Вінниця. Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003. – С. 192–198.
 11. Полюжин М.М. Функциональное словосложение и префиксальные ономасиологические категории в английском языке / М.М. Полюжин, Л.Ф. Омельченко. – Ужгород: Ужгородск. гос. ун-т, 1997. 99 с.
 12. Толчеєва Т.С. Функціонально-семантичні особливості складних утворень з елементами looking, -like (на матеріалі сучасної англійської й американської художньої прози): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 “Германські мови” / Т.С. Толчеєва. – К.: КНЛУ, 2003. – 19 с.