Національна специфіка міфонімів (на матеріалі слов’янських мов)

Школа Галина Миколаївна, канд. філол. наук, доц.

Бердянський державний педагогічний університет

2009. – Vol. 3 : 338-341Pdf


У статті аналізується національна специфіка вживання міфонімів на матеріалі української, російської, білоруської, польської та болгарської мов. Схарактеризовано міфологічні образи слов’янського фольклору.

Ключові слова: міфонім, міфологема, божества, демонічні постаті.


В статье анализируется национальная специфика употребления мифонимов на материале украинского, русского, белорусского, польского и болгарского языков. Дается характеристика мифологических образов славянского фольклора.

Ключевые слова: мифоним, мифологема, божества, демонические образы.


The article analyzes the national specifics of the mythonyms in Ukrainian, Russian, Buelarussian, Polish and Bulgarian languages. Characteristics of mythological images of Slavic folklore are given.

Key words: mythonym, mythology, gods, demonic images.


REFERENCES

 1. Белорусскорусский паралексический словарь-справочник: Пособие для учителя / [Под. ред. А.Е. Михневича]. – Мн.: Нар. асвета, 1985. – 366 с.
 2. Българско-руски фразеологичен речник / Болгарско-русский фразеологический словар. – София-М.: Руски език, 1974. – 635 с.
 3. Вархол Н., Івченко А. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини. – Пряшів, 1990. – 160 с.
 4. Гнатюк В.Г. Останки перед християнського релігійного світогляду наших предків // Гнатюв В.Г. Вибрані статті про народну творчість. – Нью-Йорк, 1981. – С. 213–240.
 5. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. –Вінніпег, 1981. – С. 83–84.
 6. Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка (Ейдологічні нариси) / К.І. Дронь, Б.С. Тихолоз, А.І. Швець / За ред. Б.С. Тихолоз. – Л., 2007. – 336 с.
 7. Плачинда С. Вирій. Короткий словник давньоукраїнської міфології. – К., 1992. – 26 с.
 8. Потебня А. Этика и поэтика. – М.: Искусство, 1976. – 614 с.
 9. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. – СПб: Фолио-пресс, 1998. – 704 с.
 10. Славянский фольклор / Сост. Н.И. Кравцов, А.В. Кулагина. – М.: МГУ, 1987. –375 с.
 11. Українські приказки, прислів’я і таке інше: Збірники О.В. Марковича та інших / [Укл. М. Номис]. – К.: Либідь, 1993. – 768 с.
 12. Фразеологічний словник української мови / Укладач В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.
 13. Slownik frazeologiczny języka polskiego. – Warszawa-Bielsko-Biała, 2008. – 495 s.

Перелік умовних скорочень:

 1. БРПСС: Белорусско-русский паралексический словарь-справочник: Пособие для учителя / Под. ред. А.Е. Михневича. – Мн.: Нар. асвета, 1985. – 366 с.
 2. БРФР: Българско-руски фразеологичен речник / Болгарско-русский фразеологический словар. – София-М.: Руски език, 1974. – 635 с.
 3. СРФ: Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. – СПб: Фолиопресс, 1998. – 704 с.
 4. СУМ: Фразеологічний словник української мови / Укладач В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.