Іменники з формантом -ποίηση у новогрецькій мові

Шпелик Христина Василівна, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2009. – Vol. 3 : 349-353Pdf


Стаття присвячена аналізу іменників з формантом -ποίηση у сучасній грецькій мові. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та, частково, преси. Розглядається продуктивність словотворчого типу на -ποίηση, його дериваційні, семантичні та функціональні можливості.

Ключові слова: продуктивність, суфіксоїд -ποίηση, деривація (лексична, синтаксична), активність, варіантність, інтелектуалізація мови.


Статья посвящена анализу существительных с формантом -ποίηση в современном греческом языке. Исследование проведено на основе лексикографических источников и, частично, прессы. В статье рассмотрена продуктивность словообразовательного типа на -ποίηση, его деривационные, семантические и функциональные возможности.

Ключевые слова: продуктивность, суфиксоид -ποίηση, деривация (лексическая, синтаксическая), активность, вариантность, интеллектуализация языка.


The following article is devoted to the analysis of nouns with the formant -ποίηση in the modern Greek language. The research work has been done on the ground of lexicographical sources and press. The productivity of word derivational type with -ποίηση, its derivational, semantic and functional possibilities have been studied.

Key words: productivity, suffix -ποίηση, derivation (lexical, syntactical), activity, variance, intellectualization of language


REFERENCES

 1. Голанова Е.И. Пути и перспективы изучения словообразования в функционально-стилистическом аспекте / Е.И. Голанова // Грамматические исследования (функционально-стилистический аспект). Морфология. Словообразование. Синтаксис. – М., 1991. – C. 93–131.
 2. Зацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80-90 років ХХ століття / Юрій Антонович Зацний. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1997. – 396 с.
 3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование / Елена Александровна Земская. – М.: “Просвещение”, 1973. – 304 с.
 4. Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці і словотворенні сучасної української мови / Н.Ф. Клименко // Динаміка та стабільність лексичних і словотворчих систем слов’янських мов. – К., 2008. – С. 68-98.
 5. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / Леонид Петрович Крысин. – М.: Издательский центр “Академия”, 2007. – 240 с.
 6. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая / Е. Курилович // Очерки по лингвистике. – М., 1962. – С. 57-70.
 7. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / Олександр Анатолійович Стишов. – 2-ге вид., переобл. – К.: Пугач, 2005. – 388с.
 8. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Заблюк М.П. та ін. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с.
 9. Dokulil M. Tvořeni slov češtině: Teorie odvozováni slov. – 1: Teorie odvozování slov / Milos Dokulil. – Praha, 1962. – 263 s.
 10. .Puzynina J. Nazwy czynności we współczesnym języku polskim (Słowotwórstwo, semantyka, skladania) / Jadwiga Puzynina. – Warszawa, 1969. – 205 s.
 11. ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Ελληνικής (http://www.greek-language.gr).
 12. Κλαίρης Χρ., Μπαμπινιώτης Γ. Γραμματική της Νέας Ελληνικής δομολειτουργική-επικοινωνιακή / Χρ. Κλαίρης, Γ.Μπαμπινιώτης. – Αθήνα, 2005. – 1160 σ.
 13. Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας / Γ. Μπαμπινιώτης. – Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Α., 1998. – 2064 σ.