Ґноми в тематичній структурі тексту діалога Платона “Крітон”

Глущенко Ліна Михайлівна, канд. філол. наук, доц.

Львівський національний університет імені Івана Франка

2009. – Vol. 3 : 61-67Pdf


У статті розглядається роль ґномів у тематичній структурі діалога Платона “Крітон”, специфіка їхньої синтаксичної структури та характерні для них художні засоби. Доведено, що ґноми слугують для переконливості аргументації Сократа, персоніфікованих Законів та Крітона. Їхня структура не завжди відзначається типовою для афоризмів короткістю, у той же час їх відрізняє використання багатьох притаманних для афоризмів риторичних фігур.

Ключові слова: ґнома, центральна ідея, речення, оміоптот, полісиндетон, алітерація, еліпсис.


В статье рассматривается роль гном в тематической структуре диалога Платона “Критон”, специфика их синтаксической структуры и характерные для них художественные средства. Доказано, что гномы служат для убедительности аргументации Сократа, персонифицированных Законов и Критона. Их структура не всегда типична для афоризмов, в то же время они отличаются использованием многих присущих афоризмам риторических фигур.

Ключевые слова: гнома, центральная идея, предложение, омиоптот, полисиндетон, аллитерация, эллипсис.


The article deals with the role of gnomes in thematic structure of the Dialogue by Plato “Kriton”, the peculiarities of their syntactic structure and specificities of artistic means. It has been proved that gnomes serve the convincing argumentation of Socrates, Laws personification and Kriton. Their structure is not always typical for aphorisms, but, at the same time, rhetoric figures inherent for aphorisms are widely used within them.

Key words: gnoma, central idea, sentence, omioptot, polysyndeton, alliteration, elipsis.


REFERENCES

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 1426 с.
  2. Гусейнов А.А. Краткая история этики / А.А. Гусейнов, Г. Иррлитц. – М.: Мысль, 1987. – 589с.
  3. Квятковский А.П. Поэтический словарь / А.П. Квятковский. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 375 с.
  4. Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка / Марина Николаевна Славятинская. – М.: Изд-во “Филология”, 1996. – 365 с.
  5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: учебн. пособие / А.Н. Чанышев. – М.: Высш. школа, 1981. – 373 с.
  6. Μπαμπινιώτης Γ.Δ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Δεύτερη έκδοση / Γ.Δ. Μπαμπινιώτης. – Αθήνα: Κέντρο λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 2002.